Kyyveden valuma-aluetalkkari

MKN Etelä-Savo

Kyyveden valuma-aluetalkkari -pilottihankkeella kehitetään valuma-aluelähtöistä maa- ja metsätalouden vesiensuojelua ja vesienhoitoa.

DSC 0350 muok

Hankkeessa toimiva Talkkari neuvoo, opastaa ja tukee maanomistajia ja esimerkiksi osakaskuntia, ojitusyhtymiä, yhdistyksiä ym. toimijoita suunnitelmien ja toimenpiteiden edistämiseksi ja toteuttamiseksi. Talkkari järjestää yhteistyössä paikallisten toimijoiden ja maanomistajien kanssa työnnäytöksiä, muita infoja ja tapaamisia, joissa havainnollistetaan käytännönläheisesti erilaisten toimenpiteiden ja teknisten ratkaisujen toteutusta sekä kerrotaan niiden merkityksestä vesienhoidon ja vesiensuojelun tavoitteiden saavuttamiseksi.

Metsistä ja pelloilta vesistöihin karkaavat ylimääräiset ravinteet aiheuttavat rehevöitymistä. Valuma-aluelähtöisen vesienhallinnan avulla huolehditaan sekä vesiensuojelusta että maa- ja metsätalouden toimintaedellytyksistä samanaikaisesti. Kestävä vesienhallinta auttaa sopeutumaan myös muuttuvaan ilmastoon, kuten tulviin ja kuivuuteen sekä varjelemaan luonnon monimuotoisuutta.

Kyyveden valuma-aluetalkkari on yksi neljästä valtakunnallisesta ELY-keskusten koordinoimasta valuma-aluepilotista, jotka edistävät valuma-aluelähtöistä vesienhallintaa etsimällä parhaita käytäntöjä tunnistettuihin haasteisiin yhdessä maanomistajien kanssa. Kyyveden pilottihankkeen rahoitus tulee Etelä-Savon ELY-keskukselta, joka valvoo hankkeen toteutusta. Pilotit ovat osa Ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelmaa.

#vesiensuojeluntehostamisohjelma #vedenvuoro


Tietoja Kyyveden valuma-alueesta