Kartoitukset, selvitykset ja inventoinnit

Maisema-asiantuntijoiltamme onnistuvat vaativat kulttuuriympäristön, luonnonmonimuotoisuuden sekä vesienhoidon selvitykset ja kartoitukset.

Luontoselvitys Leena LK

Esimerkkejä toteuttamistamme selvityksistä

MKN maisemapalveluilla on vuosien kokemus eriteemaisista ympäristöalan selvityksistä, kartoituksista ja inventoinneista. 

Maisemaselvitys ja -inventointi
Maisemaselvitys on kattava kuvaus suunnittelualueen maisemarakenteesta, maankäytön historiasta ja nykytilasta. Vahvuutemme on erinomainen paikallistuntemus. Saat käyttöösi kaavoitustyötä hyvin palvelevat selvitykset.

Kulttuuriympäristöselvitys ja -ohjelmat
Monialaisia kulttuuriympäristö- ja kulttuuriperintöselvityksiä hyödynnetään kaavoitustyössä, kunnallisissa ja alueellisissa ohjelmissa sekä mm. yritysten tuotteistus- ja palvelumuotoilutyössä. 

Luontoselvitys
Luontoselvityksiä tarvitaan monien hankkeiden suunnittelussa. Esimerkiksi maa-aineslupahakemuksiin, vesi- ja viemärilinjasuunnitelmiin ja muihin vastaaviin edellytetään lupa- ja rahoitusvaiheessa ajantasaiset selvitykset alueen luonto- ja/tai maisema-arvoista.

Perinnebiotooppi-inventointi
Perinteisten elinkeino- sekä maankäyttötapojen muovaamilla luontotyypeillä niityillä, kedoilla, hakamailla ja metsälaitumilla esiintyy uhanalaisia lajeja. Toteutamme perinnebiotooppien inventointia.

Vieraskasvilajien kartoitus
Vieraslajit ovat levinneet luontaiselta levinneisyysalueeltaan uudelle alueelle ihmisen mukana joko tahattomasti tai tarkoituksella. Jotkin vieraslajeista ovat huomattava uhka aiheuttaessaan vakavaa vahinkoa alkuperäislajeille, ekosysteemeille, viljelykasveille, metsätaloudelle tai muille elinkeinoille. Ne voivat myös aiheuttaa huomattavaa taloudellista haittaa vaikuttamalla ihmisten, eläinten tai kasvien terveyteen tai kiinteistöjen arvoon. Kauttamme saat vieraskasvilajikartoitukset, torjuntasuunnitelma kohteittain ja lajeittain, menetelmien suunnittelun ja töiden koordinointia.

Maatilaselvitys
Maatilaselvityksessä selvitämme alueella asuvien maanviljelijöiden mielipiteet. Kaavoittaja saa kattavan kuvan maatalouden nykytilasta ja tulevaisuuden suunnitelmista. Maatilaselvitys kannattaa tehdä heti kaavatyön alussa, jotta mielipiteet ja suunnitelmat saadaan kaavoituksen tietoon ajoissa. Tällöin vuorovaikutus maanomistajien ja kaavoittajien välillä helpottuu ja ristiriidat vähenevät.