Maisemasuunnittelu

Osallistavalla maisemasuunnittelulla edistetään asukkaiden viihtyvyyttä ja lisätään luonnon- sekä kulttuurimaiseman arvostusta. Suunnitelmia voi hyödyntää kaavoituksessa, kehittämishankkeissa ja elinkeinojen kehittämisessä.

Nakyma Huittulan kylasta drone katselu Martina Motzbauchel

Laadimme maisemasuunnitelmia laajoille maisema-alueille sekä maiseman osiin: taajamiin, kaupunginosille ja kylille sekä tie- ja rantamaisemille. Maisemasuunnittelu on aina osallistavaa suunnittelua, missä alueen maanomistajilla ja asukkailla on keskeinen rooli. Osallistamisen metodeja on useita, usein suunnittelussa käytetään myös kyläkävelyitä.

Suunnitelmissa nostetaan esille alueen maiseman ja luonnon arvot, alueiden kehittämistarpeet sekä annetaan käytännön toimenpide-ehdotuksia sekä kerrotaan myös toimenpiteiden rahoitusmahdollisuuksista.