Ota hyödyt irti CAP27-tukijärjestelmästä – Tutustu raporttiin

2 min lukuaika

Ajankohtaista· MKN Maisemapalvelut· Uutinen

CAP27-järjestelmä toi paljon uusia mahdollisuuksia maaseutukylien luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön hoitoon. Osana Kylien maisemahelmet -hanketta on laadittu raportti ”Kyläympäristön luonnon monimuotoisuuden ja maisemanhoidon mahdollisuuksia”.

Iinattijarvi heinakuu 2023 kuva Kalle Hellstrom

Raporttiin on koottu vaihtoehtoja, joiden avulla kylien maiseman-, luonnon- ja vesienhoidossa voitaisiin hyödyntää paremmin CAP27 -tukijärjestelmää. Uusista tukimuodoista otettiin jo ensimmäisessä haussa käyttöön paljon mm. ekojärjestelmän luonnon monimuotoisuuspeltoja, joita perustettiin jopa yli tavoitteen. Kaikilta osin mahdollisuuksia ei kuitenkaan ole vielä ehditty hyödyntää eikä ehkä löytää tukien laajasta valikoimasta.

Sisällysluettelon avulla voi hakea tukimuotoa tarvekohtaisesti esimerkiksi peltoluontoa, erilaisia kaistoja, perinnebiotooppeja, niittynurmia tai vesistöä vaaliviin toimiin liittyen. Taulukosta voi hahmottaa mihin kohtaan järjestelmää kyseinen tukimuoto sijoittuu. Raportista on apua esimerkiksi kyläsuunnitelmien laatijoille. CAP27 ympäristönhoidon rahoituksista löytyy mahdollisuuksia sekä rekisteröityneille yhdistyksille että vesioikeudellisille yhteisöille, mutta suurin osa on viljelijöille tarkoitettuja vaihtoehtoja.

Jos viljelijä on asialle myönteinen, mutta ei itse ehdi toteuttaa toimia, on kyläsuunnittelun yhteydessä mahdollisuus selvittää yhteistyötahoja. Viljelijät ovat merkityksellinen osa kyläyhteisöä ja heillä on usein tilallaan jatkuva sukupolvien ketju sekä kotiseuturakkaus. Mikäli halukkuutta löytyy, viljelijät ja maanomistajat voivat yhdessä sopia, että esimerkiksi kone, -metsä- ja ympäristöalan yrittäjät tai kyläyhdistys vastaavat toimenpiteiden tekemisestä. Vuokrasopimusten avulla myös laidunnusjärjestelyjä on mahdollista tehdä eri maanomistajien kesken. Siitä monilla kylillä on jo hyviä esimerkkejä.

Kylien ympäristösuunnittelussa havaittujen tavoitteiden toteutumiseksi tarvitaan siis aina maanomistajien, viljelijöiden, asukkaiden ja kyläyhteisöjen mukaan lähteminen. Kaikki alkaa siitä, että arvokkaita asioita opitaan tunnistamaan ja niitä halutaan vaalia. Vapaaehtoisten toimien lisäksi apua tarvitaan käytettävissä olevien rahoitus- ja tukijärjestelmien mahdollisuuksista. Eri ministeriöiden alaisia mahdollisuuksia tulee sovittaa yhteen ilman päällekkäisyyttä. CAP27 tarjoaa runsaasti vaihtoehtoja ja rahoitusmuotoja maaseutuympäristön luonnonarvojen vaalimiseen.

Raportin liitteenä on Excel-taulukko, johon on koottu CAP27 luonnon monimuotoisuus- ja maisematoimenpiteet. Taulukko on tarkoitettu pidettäväksi esillä raporttia lukiessa. Osittain tukimuodot voivat toteuttaa useampia tarpeita ja Excel-taulukkoa kannattaa pitää esillä tekstiä tarkasteltaessa, jotta pysyy selvillä, mihin kohtaan tukijärjestelmää mikäkin kuuluu.

Tutustu raporttiin