Yhdistystoiminta vahvistaa yhteisöllisyyttä ja edistää ihmisten hyvinvointia maaseudulla

3 min lukuaika

Me maa- ja kotitalousnaiset

Maa- ja kotitalousnaiset toteutti jäsenkyselyn keväällä 2022. Korona-ajan tuoma toiminnan hiljeneminen ja huoli oman järjestön tulevaisuudesta nousivat esille.

Henkilostopaivat kesa 22 Vivika Ahtiala

Jäsenkyselyn tuloksia

Maa- ja kotitalousnaiset toteutti jäsenkyselyn keväällä 2022. Kyselyyn vastasi yli 500 järjestön jäsentä. Vastauksissa näkyy korona-ajan tuoma toiminnan hiljeneminen ja huoli oman järjestön tulevaisuudesta. Vastapainona vastauksissa näkyy positiivisesti myös paikallinen yhteistyö ja yhdessä tekeminen. Oman kylän kehittäminen ja elinvoimaisena pitäminen näkyy tärkeänä tavoitteena monissa vastauksissa.

MKN tapahtuma


Jäsenkysely toteutettiin osana opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa Tulevaisuuden järjestö – ytimessä osaaminen ja uusi osallisuus -hanketta. Hanke toteutetaan pääosin vuoden 2022 aikana. 

Hankkeessa pohditaan, millainen voisi olla tulevaisuuden tyypillinen jäsen. Tämä voi olla jotain muuta kuin mitä nyt tarkoitetaan jäsenellä, ja vaihtoehtoja toimintaan osallistumiselle voi olla nykyistä enemmän. Tulevaisuuteen tähtäävän jäsenyyden kehittämisen lisäksi kyselyn ”tulokset” huomioidaan myös Maa- ja kotitalousnaisten ensi vuoden toiminnan kehittämisessä. Jäsenkyselyn vastaukset saadaan siten heti käyttöön.

Vetovoimana mukava porukka ja tärkeä toiminta - haasteena toiminnan vähäisyys

Kyselyn perusteella Maa- ja kotitalousnaisten toimintaa paikallisyhdistyksissä pidetään tärkeänä ja hallitusta sekä aktiivisia jäseniä osaavina sekä innostavina. Samanhenkisyys ja yhteisöllisyys nostetaan tärkeinä tekijöinä esiin useissa vastauksissa. Monessa vastauksessa todetaan myös, että yhdistys on saanut toimintaansa mukaan uusia jäseniä.

Vastapainona yhdistysten suurimmaksi haasteeksi nostetaan jäsenten ikääntyminen sekä nuorempien mukaan saaminen toimintaan. Tässä tulee mieleen, olisiko kokemusten vaihto tässä paikallaan. Etenkin ne yhdistykset, joissa on onnistuttu saamaan nuorempia mukaan, voisivat jakaa vinkkejä siitä, miten on toimittu. Koronan negatiivinen vaikutus viime vuosien toimintaan näkyy useissa vastauksissa, mikä ei sinällään ole mikään yllätys.


Järjestöltä toivotaan lisää toimintaa ja näkyvyyttä

Yleisesti ottaen kyselyyn vastaajat esittävät konkreettisia ja toteuttamiskelpoisia ehdotuksia. 

Yhdistyksiltä halutaan kursseja, tapahtumia ja retkiä, jotka vahvistavat yhteisöllisyyttä ja yhteen kuuluvuutta. Samalla toivotaan myös, että tapahtumilla saisi nuorempia houkuteltua mukaan toimintaan. Yksi vastaajista toteaa, että vanhemmat ikäpolvet voisivat myös löysätä asennettaan hieman, eivätkä olisi niin arvostelevia nuoria kohtaan. Tämä tietysti pätee molempiin suuntiin. Useat vastaajat toivoivat myös paluuta aikaan ennen koronaa.

Piirikeskuksilta odotetaan samalla tavalla retkiä, kursseja ja tapahtumia. Piirikeskuksen henkilökunnan jalkautumisen yhdistyksiin toivotaan lisääntyvän. Joissakin vastauksissa todetaan, että piirikeskusten alueet ovat niin laajat, että sen takia niin piirikeskus kuin sen henkilökuntakin on jäänyt monille vieraaksi ja etäiseksi. Monessa vastauksessa toivotaan, että piirikeskusten tarjoamat kurssit olisivat halvempia. 
Useat ovat toki myös tyytyväisiä piirikeskusten nykyiseen tarjontaan.

Maa- ja kotitalousnaisten Keskus on monelle jäsenelle etäinen. Tämä näkyy useassa vastauksessa siinä, että ei oikein tiedetä mitä Keskus tekee. Keskukselta toivotaan enemmän näkyvyyttä ja osallistumista yhteiskunnalliseen keskusteluun valtakunnallisella tasolla. Toivotaan, että Keskus toimisi maaseudun puolestapuhujana. Samoin Keskuksen teemoja pidetään tärkeinä ja maanlaajuisia kampanjoita peräänkuulutetaan.

Näkyvyydellä ja ajankohtaisilla teemoilla kohti tulevaisuutta

Siihen, miten Maa- ja kotitalousnaiset voisivat houkutella uusia jäseniä tulevaisuudessa, ei kyselystä löydy yhtä ainoaa selkeää vastausta. Vastauksista löytyy kuitenkin monta arvokasta kommenttia tätä ajatellen. Koko järjestön näkyvyyden lisääminen, kiinnostavan ja monipuolisen toiminnan tarjoaminen kaiken ikäisille sekä toiminnan vahvempi kiinnittyminen nykyaikaan nousee esille vastauksissa. Perinteitä kuitenkaan unohtamatta.

Jäsenkyselyn vastauksissa on kaiken kaikkiaan paljon konkreettisia ehdotuksia, joista niin Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksen, piirikeskusten kuin paikallisyhdistystenkin kannattaa ”ottaa onkeensa”. Mieleen jää myös vastaajien vahva omistautuminen järjestöömme ja sen toimintaan.

Jäsenstrategiahanke etenee syksyllä alueellisilla työpajoilla, joihin kaikki Maa- ja kotitalousnaisten jäsenet ovat tervetulleita. Piirikeskukset tiedottavat lähemmin työpajojen ajankohdista.