Suovun valuma-alueen kunnostussuunnitelmat valmistuivat

Suovun valuma-alueelle Mikkelin Haukivuorella on tehty kunnostussuunnitelmia Kyyveden osakaskunnan tilaamana.

Suovun valuma alue artikkeli
Kyyveden itäinen osa, Suovunselkä, on vesistöistä pintavesien ekologisen tilan (2019) mukaan tyydyttävällä tasolla. Suovunselän huono vesien tila on tullut esille myös maanomistajien kertomana sekä on otettu huomioon Kyyveden osakaskunnassa. Vesistön tilan parantamiseksi Kyyveden osakaskunta pyysi Vesistö- ja Luontokeskus Janne Raassinaa tutkimaan Suovun valuma-aluetta.

Suunnitelman valmistuttua, Kyyveden osakaskunta järjesti tupaillan heinäkuussa 14.7.2023, jonne kutsuttiin Kyyveden valuma-aluetalkkari kuulemaan ehdotuksia kunnostettavien toimenpiteiden sijainneille. Tilaisuudessa Janne Raassina esitteli kohteita, jotka hänen mukaansa voisivat tarvita toimenpiteitä. Keskeisiksi aihealueiksi nousi eroosion pysäyttäminen, vanhojen vesiensuojelurakenteiden kunnostaminen ja ravinteiden pysäyttäminen kosteikoilla tai luonnonmukaisilla puhdistamoilla. Toimenpiteillä vähennettäisiin mm. fosforipitoisuuksia vesistä, mitä Raassina piti erityisen tärkeänä.

Vesien tilan paraneminen ei tapahdu hetkessä kohteiden kunnostamisen jälkeen, vaan vaativat kärsivällisyyttä. Lisäksi ne voivat tarvita huoltoa ja seurantaa toimivuudestaan. Raassina toteaa hajakuormituksen olevan haasteellista hallittavaksi eikä tiettyä kohdepaikkaa ole pysäyttämään valuma-alueelta tulevia kuormituksia. Yksittäisten tapauksien kunnostaminen, jotka aiheuttavat pientä haittaa, ovat Raassinan mukaan merkityksettömiä. Tällöin on hyödyllisempää suunnitella vesiensuojelurakenteille ketjukokonaisuuksia, jolloin myös maanomistajien yhteistyön merkitys korostuu, koska rakenteet voivat sijoittua eri maanomistajien kiinteistölle.

Tupaillassa käytiin hyvää keskustelua vesien suojelemisesta ja maankäytöstä. On tärkeää puhua avoimesti, jotta voidaan saavuttaa yhteisymmärrys ja välttää väärinymmärryksiä. On otettava huomioon maanomistajien tarve maankäytölle ja miten ongelmia voidaan ratkaista yhdessä, jotta taloudellinen ja ekologinen kestävyys olisivat tasapainossa keskenään.