Pohjoisen maisemahelmet

MKN Oulu

Maisemahankkeet

Perinnemaisemista elinvoimaa yhteistyöllä. Hankkeessa järjestetään hoitoa arvokkaille perinnebiotooppi- ja maisemakohteille.

Kuva: Maarit Satomaa, Oulun Maa- ja kotitalousnaiset
Perinnebiotoopit ovat maaseutumaisemamme helmiä, pitkän perinteisen maatalouskäytön synnyttämiä luonnonniittyjä, hakoja ja metsälaitumia. Ne ovat lajistoltaan rikkaita ja niillä on myös esteettisiä arvoja. Maatalouden muutoksen seurauksena niiden määrä ja hoidon tila on laskenut viime vuosikymmeninä. Tarvitaan uutta otetta ja keinoja tilanteen parantamiseksi.
Pohjoisen maisemahelmet – yhteistyöllä elinvoimaa Pohjois-Pohjanmaan perinnemaisemista -hankkeen tavoitteena on järjestää hoitoa arvokkaille perinnebiotooppi- ja maisemakohteille. Perinnebiotoopit ovat luontotyypeistämme uhanalaisimpia. Niiden hoitaminen on luontevinta maataloustoiminnan yhteydessä, niinpä karjatilalliset, maisemanhoitoyrittäjät ja muut maaseudun toimijat ovat hankkeen keskeisiä kohderyhmiä.
Hankkeen kehittämiskohteiksi valitaan arvokkaiksi luokiteltuja perinnebiotooppeja sekä valtakunnallisilla maisema-alueilla ja Natura 2000 -suojelualueilla sijaitsevia kohteita. Myös hankkeen osarahoittajiksi lähtevien kuntien esityksiä kohteista huomioidaan.
Hoidon edistämiseksi järjestetään infotilaisuuksia, työpajoja ja maastokatselmuksia, joissa pohditaan eri toimijoiden kesken aiheeseen liittyviä kysymyksiä.
Esiin nostettavia teemoja voivat olla muun muassa
 • sopimuslaidunnus
 • taajamien niittyjen hoito
 • maisemanhoidon sponsorointi
 • laidunpankki
 • paimenviikot
 • maiseman tuotteistaminen
 • maisemanhoito osana muuta yritystoimintaa.
Työpajojen lisäksi hanke järjestää työnäytöksiä ja talkoita, messuesittelyjä, luentoja ja opintomatkoja.
Maisemanhoitoa tekevät Pohjois-Pohjanmaalla useat tahot ja usein itsenäisesti, jolloin toisten tekemästä työstä tiedetään varsin vähän. Hanke edistää maisemanhoidon toimijoiden verkostoitumista ja järjestää laajempia verkostoitumistapaamisia yhdestä kahteen kertaa vuodessa. Hankkeen lopussa kootaan suositukset siitä, miten verkoston toiminta voisi jatkua.
Hanke toimii koko Pohjois-Pohjanmaan alueella, mutta suunnittelukohteita etsitään erityisesti hankkeen rahoitukseen osallistuvien kuntien alueelta.

Materiaalit

Loppuraportti

Pohjoisen maisemahelmet -hankkeen loppuraportti

Hankkeen kunnostuskohteista koottu tarinakartta

Tarinakartta

Maisemahelmiä - kunnostusesimerkkejä niityiltä ja laitumilta

Maisemahelmiä-opas

13.4.2022 Pohjoisen maisemahelmet -loppuseminaari

Hankkeeseen liittyviä selvityksiä, Taimi Mahosenaho, Oulun Maa- ja kotitalousnaiset, ProAgria Oulu (3 kpl):

1. Uusi tietopaketti lypsykarjatilojen ja luonnonlaidunnuksen tarpeisiin julkaistu

Tekstiin on koottu perustiedon lisäksi asioita ja mahdollisuuksia, jotka on aiemmin saatettu sivuuttaa ta jättää liian vähälle huomiolle. Tästä esimerkkeinä mitä ympäristöhyötyjä maitotilat tuottavat ruoantuotannon ohessa

 • soveltuuko luonnonlaidunnus tehokkaalle maitotilalle
 • kantavat hiehot maitotilojen osalta sopivin eläinryhmä luonnonlaitumille
 • katsaus muihin eläinryhmiin koko tilan laidunsuunnittelussa
 • laidunjärjestelyjen työllistävyys ja keinoja
 • ilmastolaitumen ja lumolaitumen erot ja yhteneväisyydet
 • laaja katsaus laiduntamisalojen moniin eri vaihtoehtoihin maatalouden nykyisessä 2022 järjestelmässä ja katsaus 2023 alkavaksi suunniteltuun CAP27 järjestelmään

2. Tieympäristöjen uusniityt laajuudeltaan merkittävä turvaverkosto niittylajeille – Tutkittu havainto Ruotsista: niiton jatkuva myöhästyttäminen saattaa rehevöittää niittyjä

 • Otteita Ruotsin tieympäristöjen monimuotoisuusselvityksestä.
 • Tekstin on koonnut Taimi Mahosenaho Oulun Maa- ja kotitalousnaisista ja ProAgria Oulusta Ruotsin liikenneviraston selvityksen pohjalta.
 • Hankkeen puitteissa laadittiin alkuvuonna 2022 myös kommentteja niittymäisten alueiden hoitoon Suomen Väyläviraston uusittavana olevaan ohjeeseen Viherrakentaminen ja hoito tieympäristössä. Nämä asiat liittyvät myös Pohjoisen maisemahelmet -hankkeen aiheeseen uusniittyjen hoidon kehittäminen maaseutuympäristössä.

Tämä Ruotsin liikenneviraston selvitys antoi hyvää pohdittavaa myös meidän tieympäristöjemme ja niittyjen hoitoon liittyen.

 • Oleellisinta oli huomio siitä, että joka paikkaan lonkeromaisesti ulottuvat tieverkoston niittymäiset alat ja hoidetut reunavyöhykkeet voivat olla pinta-alaltaan jopa suurempia alueita, kuin vastaava laajaperäisesti hoidettu maa- ja metsätaloustalousmaa.
 • Toinen merkittävä huomio oli se, että niittojen myöhästyttäminen ja kuivatustoimien tekemättä jättäminen aiheuttivat pitkällä aikavälillä niittyjen rehevöitymista ja lajiston monimuotoisuuden heikkenemistä. Tämä sama huomio on meilläkin havaittavissa maatalousalueilla. Niittoajankohdissa ja perusohjeissa tarvitaan harkintaa ja vaihtelevuutta meilläkin.
 • Kolmantena merkittävänä huomiona on tieympäristön vihermassan suuri potentiaali myös biokaasun tuotantoon. Se edistäisi ympäristöä puhtaan energian, luonnon monimuotoisuuden sekä ravinnepäästöjen hillinnän kautta.

3. Ruduksen Lumo-ohjelman kokeilukohde Oulussa - kivituhkakerros ja niittykylvös torjutun kurtturuusun eli vieraskasviesiintymän katteena

 • Teksti ja kuvat: Rudus-Lumo ohjelmaan liittyvä kokeilukohde Oulussa
 • Tekstin on laatinut Taimi Mahosenaho Oulun Maa- ja kotitalousnaisista ja ProAgria Oulusta Pohjoisen maisemahelmet ja Vieraskasvit hallintaan -hankkeiden puitteissa.
 • Haitalliseksi vieraslajiksi luokiteltua kurtturuusua koskeva kasvatuskielto tulee voimaan 1.6.2022. Oulun kaupunki toteutti viheralueellaan kokeilun, jossa tehomurskatun vieraslajin kurtturuusun kasvualusta katettiin kivituhkakerroksella ja päälle kylvettiin niittykasvien siemeniä kesällä 2021. Rudus Oy toimitti kohteeseen kivituhkaa, jota sillä hetkellä tuli sivutuotteena läheiseltä Korvenkylän maa-ainesten käsittely- ja kierrätystoimintojen alueelta. Kivituhkakerroksen tavoite on estää vieraslajin jälkikasvu siemenistä tai juurakoista ja testata niityn perustamista kivituhka-alustalle.
 • Kohde on samalla yksi kokeilu Rudus Oy:n vastuullisuustoimintaan liittyvässä luonto- ja LUMO-ohjelmassa. Lue täältä lisää muista kokeilukohteista.
 • Kurtturuusun kasvatuskielto
 • Yhteistyössä Oulun kaupungin toteuttamassa kohteessa ProAgria Oulun ja MKN maisemapalveluiden hanketoiminta.

1.9.2021 Hankkeen opintoretki Simon maisemanhoitoalueelle

17.8.2021 Pohjois-Iin kyläilta

20.4.2021 Maiseman- ja kosteikonhoidon tuet 2021 -webinaari

27.1.2021 Yhteistyöllä tuloksia Perämeren rantaniittyjen hoidossa -webinaari

Tilaisuuden järjestivät ProAgria Oulun/Oulun Maa- ja kotitalousnaisten Pohjoisen maisemahelmet- ja Ympäristöviisas viljelijä-hankkeet yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa.

17.11.2020 Maisemanhoitoilta Pudasjärvellä

8.10.2020 Erilaisia tapoja toteuttaa Green carea yritystoiminnassa - tietoa ja yrittäjien kokemuksia, Muhos

1.10.2020 Erilaisia tapoja toteuttaa Green carea yritystoiminnassa - tietoa ja yrittäjien kokemuksia, Ylivieska

14.5.2020 Niittyjä hoitamaan ja perustamaan! -webinaari

8.5.2020 Avoimien viheralueiden kunnossapidon kehittäminen -webinaari

31.3.2020 Maisemahelmille lisäarvoa hoidolla -webinaari

Katso tapahtuman tallenne tästä linkistä. Puheenvuorojen aloituskohdat on merkitty videon tietoihin (Kalle Hellström kohdasta 0:03 alkaen, Janne Heliölä 14:00, Anni-Inkeri Törmänen 1:05:25, Marko Pietilä 1:29:00)

14.3.2020 Pohjois-Suomen Lammas ja Villa ry:n vuosikokous ja lammastapaaminen, Pulkkila

16.10.2019 Pohjoisen maisemahelmiä etsimään, Liminka (ohjelma, pdf)