KAIPO-verkko

MKN Itä-Suomi

Maisemahankkeet

Kainuun ja Pohjois-Karjalan vesistökunnostusverkosto jatkaa KAIPO-verkko-hankkeen aikana aloitettua toimintaa.

Talvinen puro 20200307 paivi

Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa tehostetaan vesien kunnostustoimintaa sekä osaajien verkostoitumista.

KAIPO-verkosto on toiminut vuodesta 2020 lähtien. Kainuun ELY-keskuksen hallinnoimassa KAIPO-verkossa on neljän vuoden aikana tehostettu vesien kunnostustoimintaa ja osaajien verkostoitumista, järjestetty neuvontaa, koulutuksia ja tapahtumia, järjestetty erilaisia kunnostusnäytöksiä pilottikohteilla sekä viestitty hankkeesta eri kanavia hyödyntäen. KAIPO-hankkeessa aloitettu verkostoitumistyö jatkuu vuoden 2024 aikana. Verkostotyötä toteuttaa Itä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset / ProAgria Itä-Suomi ry Kainuun ja Pohjois-Karjalan ELY-keskusten kanssa.

  Koulutusta kunnostusyhdyshenkilöille

  Verkoston kunnostusyhdyshenkilöille tarjotaan koulutusta erilaisiin vesistökunnostuksiin ja vesienhoitoon liittyviin asioihin. Kunnostusyhdyshenkilöksi voi hakeutua kuka tahansa vesistöjen tilasta ja kunnostuksesta kiinnostunut. Alan koulutusta ei tarvitse olla. Koulutuksia ja tilaisuuksia pidetään pääosin etänä, mutta mahdollisuuksien mukaan myös maastossa Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa. Tilaisuudet ovat maksuttomia. Yhdyshenkilöille tiedotetaan myös muiden organisaatioiden järjestämistä tilaisuuksista sekä tapahtumista.

  Kunnostusyhdyshenkilöt toimivat viranomaisten ja asiantuntijoiden tiedon ja osaamisen välittäjinä paikalliselle tasolle. Yhdyshenkilö tietää, mistä kysyä lisää ja osaa ohjata eteenpäin. Kaikkea ei tarvitse tietää – eikä yksin kukaan asiantuntijakaan tiedä.

  Kunnostusyhdyshenkilöille toimintaa

  Tällä hetkellä kunnostusyhdyshenkilöksi on ilmoittautunut yhteensä yli 20 henkilöä Pohjois-Karjalasta ja Kainuusta. Vuonna 2024 etätapaamisia järjestetään 2-3 kpl. Jokaisessa tapaamisessa on lyhyt asiantuntijaluento ja käymme läpi ajankohtaisia asioita vesienhoitoon liittyen. Järjestämme myös erilaisia maastotapaamisia ja koulutustilaisuuksia, joista tiedotetaan erikseen.

  Muut toimenpiteet

  Tuemme paikallisia toimijaverkostoja esimerkiksi välittämällä tietoa toimijoille verkostoitumisesta ja yhteistyöstä tai vesiensuojelu- tai järviyhdistyksen perustamisesta. Hyödyllistä tietoa vesistökunnostustoimijalle löytyy myös täältä.

  Tiedotamme myös kansalaishavaintojen tekemisestä ja muista mahdollisuuksista vaikuttaa lähivesistöihin. Voit tilata KAIPO-verkon uutiskirjeen ilmoittamalla sähköpostiosoitteesi yhteyshenkilölle. Uutiskirjeessä tiedotetaan tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista.

  Ota yhteyttä

  Seuraa hankkeen sivua Facebookissa, tai ole suoraan yhteydessä maakuntien yhteyshenkilöihin. Voit tilata kauttamme KAIPO-verkoston uutiskirjeen, kysyä vesienhoidosta tai ehdottaa vesistöihin liittyvää toimintaa.

  Itä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset / ProAgria Itä-Suomi ry
  Kainuu: Tuuli Mäkinen, tuuli.makinen@maajakotitalousnaiset.fi, puh. 043 827 2308
  Pohjois-Karjala: Päivi Jokinen, paivi.jokinen@maajakotitalousnaiset.fi, puh. 040 301 2409

  Virtaa vesistökunnostukseen -hankkeiden rahoitushaku vuosittain ELY-keskuksissa

  Kunnostushankkeita voi hakea esimerkiksi vesienhoitoyhdistys, säätiö, kyläyhdistys, vapaa-ajan kalastukseen liittyvä yhdistys tai kunta. Ohjeita kunnostushankkeen aloittamiseen löytyy täältä. Rahat pintaan -sivuilta löytyy rahoitusmahdollisuudet vesienhoitoon ja -kunnostukseen.

  Pienilläkin paikallisilla hankkeilla voi olla suuret vaikutukset. Hyviä esimerkkejä löytyy KAIPO-verkon tilaisuuksien materiaaleista.

  Ota suunnitteluvaiheessa ajoissa yhteys alueesi ELY-keskukseen. ELY-keskuksen vesistöasiantuntijoilla on tietoa vesistön tilasta.

  Kunnostuskohteet

  KAIPO-verkko-hankkeen alussa haettiin Pohjois-Karjalaan ja Kainuuseen vesistökunnostuskohteita avoimena ilmoittautumiskierroksena. Toteutukseen valituissa kohteissa järjestettiin pienimuotoisia vesistönhoitotoimenpiteitä yhteistyössä hakijatahojen kanssa. Katso myös Kunnostusnäytökset (alempana). Uusien kunnostuskohteiden haku hankkeeseen on päättynyt. Voit kuitenkin edelleen ilmoittaa kunnostusta kaipaavasta kohteesta tai kysyä lisätietoja. Hakijataho voi olla esimerkiksi kyläyhdistys, metsästysseura tai muu paikallinen yhteisö. Kunnostukseen tarvittavan rahoituksen hakemisessa autetaan hakijaa. Kohteita voidaan käyttää hankkeen esittely- ja koulutuskohteina.

  Pilottisuunnittelukohteet

  Pertunjoen valuma-aluetta kartoitettiin 2021-2022

  Ylä-Valtimojärveen laskevan Pertunjoen valuma-alueelta kartoitettiin kunnostukseen soveltuvia kohteita.

  Ylä-Valtimojärven tila on heikentynyt, vaikka järvi luokitellaan edelleen hyvään ekologiseen tilaan. Voimakkaat sateet lisäävät maa- ja metsätalouden toimenpiteistä aiheutunutta kuormitusta vesistöön kaukanakin järvestä. Valuma-aluekunnostussuunnittelussa kartoitetaan maastossa kohteita, joista aiheutuu maa-aineksen valuntaa vesistöön. Tällaisia ovat esimerkiksi voimakkaan veden virtauksen aiheuttama eroosio purouomassa tai ojan reunalla.

  Suunnitelmassa esitetään kunnostustoimenpiteitä, jotka vähentävät kiintoaineksen ja ravinteiden ajautumista vesistöön. Tällaisia eroosion torjuntaan liittyviä toimenpiteitä ovat esimerkiksi pohjakynnykset puroissa, erilaiset kosteikot ja laskeutusaltaat sekä pintavalutuskentät.

  Pertunjoen valuma-alueen kunnostussuunnittelun teki Vesistö- ja Luontokunnostus Janne Raassina. Ylä-Valtimojärven kyläyhdistys oli mukana avustamassa työtä. Tutustu suunnitelmaan täältä:

  Pertunjoen valuma-alueen kunnostussuunnitelma

  Suunnitelmassa esitetyt toimenpide-ehdotukset eivät velvoita maanomistajia kunnostustoimenpiteisiin. Kunnostustöitä tehdään maanomistajien kiinnostuksen ja rahoitusmahdollisuuksien mukaan lähivuosien aikana vähitellen. Kaikkien toimenpiteiden tavoitteena on säilyttää Ylä-Valtimojärven hyvä tila.

   Ylä-Valtimon kyläyhdistys suunnittelee pitkäjänteisesti

   Ylä-Valtimojärven kyläyhdistys jatkaa Ylä-Valtimojärven hoitoa myös vesistön puolella niittämällä vesikasvillisuutta (katso vuoden 2020 hoitotoimista täältä). Kyläyhdistys on tehnyt 10 -vuotisen suunnitelman Ylä-Valtimojärven tilan parantamiseksi. Tutustu suunnitelmaan:

    Ylä-Valtimon vesistön kunnostussuunnitelma

   Ounaslahden valuma-alueen kuormitusselvitys

   Ramboll kartoitti KAIPO-verkolle Ounaslahden valuma-alueen kiintoaineen kuormitusta Ounasjoen osa-alueella. Valuma-alueella järjestetään selvityksen pohjalta syksyllä 2023 näytös putkipadon tai vastaavan vesiensuojelurakenteen rakentamisesta.

   Ounaslahden kuormitusselvitys Ramboll Yleisotilaisuus esitys 28 8 2023

   Ounaslahden kiintoaineen kuormitusselvitys

   Ounaslahden kuormitusselvitys liitteet


   Peltoalueen valuma-aluesuunnittelua Kiteellä

   Kiteen Kyyrönniemellä selvitettiin valuma-alueen kunnostustoimet peltoalueilta. Peltoalueilta laskee uoma Saimaan vesistöön kuuluvaan Oriveden Taanislahteen, joka on voimakkaasti umpeenkasvanut. Suunnitelma löytyy täältä:

   Kyyrönniemen suunnitelma ja kartta


   Tehokalastusselvitys, esimerkkinä Hepolampi

   Hepolampi Enon kirkonkylän kupeessa on kärsinyt rehevöitymisestä ja kalakanta on särkikalavaltaista. Tehokalastuksen toteuttamista varten teetettiin tarkempi selvitys siitä, miten pienellä lammella työ kannattaisi toteuttaa ja miten saalis saataisiin parhaiten hyödynnettyä. Lisäksi selvityksessä ideoitiin kalastustapahtuma lapsille ja nuorille. Selvitys löytyy täältä:

   Hepolammen tehokalastusselvitys ja kalastustapahtuma

   Järvikalan ensiostajat Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa

   Osana Hepolammen tehokalastusselvitys (katso yllä) selvitettiin järvikalan ensiostajat Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa. Taulukoissa on yrittäjien yhteystietojen lisäksi heidän ostamansa kalalajit. Tarkempaa kuvausta esimerkiksi saaliin kuljetuksesta on myös Hepolammen tehokalastusselvityksessä, mutta kannattaa ottaa yhteyttä suoraan yrittäjiin. Katso ensiostajat täältä:

   Järvikalan ensiostajat Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa

   Kunnostusnäytökset eri puolilla Kainuuta ja Pohjois-Karjalaa

   2020-2023 KAIPO-verkossa järjestettiin vuosittain 3-4 kunnostusnäytöstä, joissa esiteltiin erilaisia vesistökunnostusmenetelmiä. Paikalliset yhdistykset ja muut yhteisöt ovat ehdottaneet kohteita ja osallistuneet töihin talkoilla.

   Voit edelleen olla yhteydessä ja kysyä neuvoa kunnostusta kaipaavista vesistöistä.

   Pilottikunnostuskohteet vuonna 2021:

   Paltamon Melalahdella (kuva yllä) ja Hyrynsalmella Ukkohallan Syväjärvellä niitettiin ja nuotattiin vesikasvillisuutta syyskuussa 2021.

   Liperin Siikasalmella kokeiltiin ulpukan juurakon poistamista sukeltamalla veden virtaamisen ja virkistyskäytön parantamiseksi. Kohteessa ei voitu käyttää koneita, sillä salmen pohjassa on vesi- ja viemäriputkia. Ulpukan juurakon poistamisesta tuli kokemusta: nuoret kasvustot ovat huomattavasti helpompia poistaa sukeltajan veitsellä kuin vakiintunut vanhempi kasvusto, jossa juurakot ovat tiheässä toisiinsa kietoutuneena. Lisäksi veden pinnalla näkyy kasvustosta vain osa –osa juurakosta ei kasvata lehtiä veden pinnalle ilmeisesti odottaen suotuisampia olosuhteita. Sukellustyö soveltuu esimerkiksi yksittäisten pienialaisten mökki- tai venerantojen edustalle, missä konetyö on liian arvokasta. Katso tarkemmin Kokemuksia ulpukan juurakoiden poisto- artikkelista.

   Pilottikunnostuskohteet vuonna 2020:

   Puolangan Luoteenjärvellä toteutettiin koeverkkokalastus mahdollisen hoitokalastustarpeen selvittämiseksi syyskuussa 2020. Koeverkkokalastuksen tulokset tästä.

   Sotkamon Ison Sapsojärven Haapalanlahdella niitettiin kortteikkoa koneellisesti syyskuun lopulla ja kortetta kerättiin vedestä raivausnuotalla.

   Valtimolla Ylä-Valtimojärven Pertunlahdella poistettiin uimarannan edustalta ulpukkaa pohjajyrsinnällä lokakuun alussa. Katso lisää Kokemuksia ulpukan juurakoiden poisto -artikkelista ja Ylä-Valtimon kyläyhdistyksen raportista.

   Luoteenjärvellä ja Haapalanlahdella työt toteutti Oulun kalatalouskeskus / ProAgria Oulu ja Oulun Maa- ja kotitalousnaiset ja Ylä-Valtimolla IMH-Tekniikka. Käytännön töihin, kuten niitettyjen kasvien siirtoon vedestä maalle osallistui myös paikallisia kyläläisiä. Vesistöistä poistettu kasvimassa päätyy maanparannusaineeksi peltoon.

   Kunnostustoimenpiteiden yhteydessä keskusteltiin myös vesistön kuntoon liittyvistä havainnoista ja kunnostuksen jatkosuunnitelmista kyläläisten kanssa. Vesistöjen tila ja kunnostustoimenpiteet kiinnostivat monia: Ylä-Valtimon tilaisuudessa poikkesi päivän aikana lähemmäs sata katsojaa. Kunnostustoimenpiteiden vaikutuksia seurataan ja kohteiden kunnostuksen suunnittelua jatketaan yhdessä paikallisten asukkaiden kanssa.

   Kohteet löytyvät myös vesistökunnostajan karttapalvelusta.

   Materiaalit

   Uusin KAIPO-uutiskirje 

   Huhtikuu 2024 - Pielisen valuma-aluetta kunnostetaan porukalla, rahoitusta ympäristö- ja kosteikkoinvestointeihin, tulevia tapahtumia, vesien tilan kansalaisseuranta

   Aiemmat uutiskirjeet ovat luettavissa alla. Jos haluat tilata uutiskirjeen, ota yhteys: paivi.jokinen(ät)maajakotitalousnaiset.fi

   Tietoa saavutettavuudesta

   Olemme muuttamassa hankkeen materiaaleja saavutettaviksi, mutta kaikki aiemmin julkaistu materiaali ei valitettavasti ole vielä saavutettavassa muodossa. Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja saavutettavuudesta, ole yhteydessä paivi.jokinen(ät)maajakotitalousnaiset.fi tai tuuli.makinen(ät)maajakotitalousnaiset.fi