KAIPO-verkko

MKN Itä-Suomi

Maisemahankkeet

Kainuun ja Pohjois-Karjalan vesistökunnostusten asiantuntija- ja toimijaverkostojen vahvistamishanke

Paivi hoytiainen syksy

Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa tehostetaan vesien kunnostustoimintaa sekä osaajien verkostoitumista.

Itä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset / ProAgria Itä-Suomi ry järjestävät yhteistyössä Kainuun ja Pohjois-Karjalan ELY-keskusten kanssa neuvontaa sekä koulutuksia.

Järjestämme yleisötilaisuuksia, joissa

 • annetaan vesistökunnostusneuvontaa
 • kerrotaan vesistökunnostusten toteuttamisesta ja tarvittavista luvista sekä rahoituksesta ja avustusmahdollisuuksista
 • kerrotaan vesistökunnostuksiin liittyen yhteistyömahdollisuuksista, kuten toimijaverkoston muodostamisesta ja keskinäisestä verkottumisesta

Koulutusta kunnostusyhdyshenkilöille - tule mukaan!

KAIPO-hankkeen kunnostusyhdyshenkilöksi voi tulla mukaan aktiiviset paikallistoimijat, joille tarjotaan koulutusta erilaisiin vesistökunnostuksiin ja vesienhoitoon liittyviin asioihin. Kunnostusyhdyshenkilöksi voi hakeutua kuka tahansa vesistöjen tilasta ja kunnostuksesta kiinnostunut. Alan koulutusta ei tarvitse olla. Koulutuksia ja tilaisuuksia pidetään pääosin etänä, mutta mahdollisuuksien mukaan myös maastossa Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa. Tilaisuudet ovat maksuttomia. Yhdyshenkilöille tiedotetaan myös muiden organisaatioiden järjestämistä tilaisuuksista sekä tapahtumista.

Kunnostusyhdyshenkilöt toimivat viranomaisten ja asiantuntijoiden tiedon ja osaamisen välittäjinä paikalliselle tasolle. Yhdyshenkilö tietää, mistä kysyä lisää ja osaa ohjata eteenpäin. Kaikkea ei tarvitse tietää – eikä yksin kukaan asiantuntijakaan tiedä.

Kunnostusyhdyshenkilöille toimintaa

Tällä hetkellä kunnostusyhdyshenkilöksi on ilmoittautunut yhteensä yli 20 henkilöä Pohjois-Karjalasta ja Kainuusta. Syksystä kevääseen tapaamme etäyhteydellä noin joka toinen kuukausi. Jokaisessa tapaamisessa on lyhyt asiantuntijaluento ja käymme läpi ajankohtaisia asioita vesienhoitoon liittyen. Järjestämme myös erilaisia maastotapaamisia ja koulutustilaisuuksia, joista tiedotetaan erikseen.

Jos haluat tulla mukaan, ota yhteys paivi.jokinen(ät)maajakotitalousnaiset.fi tai tuuli.makinen(ät)maajakotitalousnaiset.fi

Kunnostuskohteet

Vuonna 2020 haettiin Pohjois-Karjalaan ja Kainuuseen vesistökunnostuskohteita avoimena ilmoittautumiskierroksena. Toteutukseen valituissa kohteissa järjestettiin pienimuotoisia hoitotoimenpiteitä. Toimenpiteet olivat vesikasvien niittoa tai hoitokalastusta. Katso myös Kunnostusnäytökset (alempana).

Uusien kunnostuskohteiden haku hankkeeseen on päättynyt. Voit kuitenkin edelleen ilmoittaa kunnostusta kaipaavasta kohteesta tai kysyä lisätietoja. Hakijatahon edellytetään olevan mukana suunnittelussa ja osallistuvan kunnostusten toteutukseen omalla työpanoksellaan, esimerkiksi talkoilla. Hakijataho voi olla esimerkiksi kyläyhdistys, metsästysseura tai muu paikallinen yhteisö. Kunnostukseen tarvittavan rahoituksen hakemisessa autetaan hakijaa. Kohteita voidaan käyttää hankkeen esittely- ja koulutuskohteina.

Muut toimenpiteet

Tuemme paikallisia toimijaverkostoja esimerkiksi välittämällä tietoa toimijoille verkostoitumisesta ja yhteistyöstä tai vesiensuojelu- tai järviyhdistyksen perustamisesta. Hyödyllistä tietoa vesistökunnostustoimijalle löytyy myös täältä.

Tiedotamme myös kansalaishavaintojen tekemisestä ja muista mahdollisuuksista vaikuttaa lähivesistöihin. Voit tilata KAIPO-verkon uutiskirjeen ilmoittamalla sähköpostiosoitteesi yhteyshenkilölle. Uutiskirjeessä tiedotetaan tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista.

Ota yhteyttä

Jos haluat tilata uutiskirjeen, ota yhteys paivi.jokinen(ät)maajakotitalousnaiset.fi tai tuuli.makinen(ät)maajakotitalousnaiset.fi Voit myös ehdottaa meille, mistä vesistöihin liittyvästä aiheesta haluaisit kuulla keskustelutilaisuuksissa lisää.

Seuraa hankkeen sivua Facebookissa, tai ole suoraan yhteydessä maakuntien yhteyshenkilöihin:

Itä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset / ProAgria Itä-Suomi ry
Kainuu: Tuuli Mäkinen, tuuli.makinen@maajakotitalousnaiset.fi, puh. 043 827 2308
Pohjois-Karjala: Päivi Jokinen, paivi.jokinen@maajakotitalousnaiset.fi, puh. 040 301 2409

Kainuun ELY-keskus hallinnoi Kainuun ja Pohjois-Karjalan yhteistä vesistökunnostusten asiantuntija- ja toimijaverkostojen vahvistamishanketta (KAIPO-verkko). Hanketta rahoitetaan Ympäristöministeriön käynnistämän vesiensuojelun tehostamisohjelman kautta.

Lisätietoja: www.ym.fi/vedenvuoro

Virtaa vesistökunnostukseen -hankkeiden rahoitushaku vuosittain ELY-keskuksissa

Kunnostushankkeita voi hakea esimerkiksi vesienhoitoyhdistys, säätiö, kyläyhdistys, vapaa-ajan kalastukseen liittyvä yhdistys tai kunta. Ohjeita kunnostushankkeen aloittamiseen löytyy täältä. Nosta rahat pintaan -sivuilta löytyy rahoitusmahdollisuudet vesienhoitoon ja -kunnostukseen.

Pienilläkin paikallisilla hankkeilla voi olla suuret vaikutukset. Hyviä esimerkkejä löytyy KAIPO-verkon tilaisuuksien materiaaleista.

Ota suunnitteluvaiheessa ajoissa yhteys alueesi ELY-keskukseen. ELY-keskuksen vesistöasiantuntijoilla on tietoa vesistön tilasta.

Vesistökunnostusasioista vastaavat

Sähköposti: etunimi.sukunimi (at) ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksessa:

Paula Mononen, vesienhoidon johtava asiantuntija, p. 0295 026 204

Tiina Käki, vesistöasiantuntija, p. 0295 026 196

Rosanna Sjövik, p. 029 502 6027

Kainuun ELY-keskuksessa:

Timo Piirainen, vesitalousasiantuntija, p. 0295 023 877

Kimmo Virtanen, vesitalousasiantuntija, p. 0295 023 899

Pilottisuunnittelukohteet

Pertunjoen valuma-aluetta kartoitettiin 2021-2022

Ylä-Valtimojärveen laskevan Pertunjoen valuma-alueelta kartoitettiin kunnostukseen soveltuvia kohteita.

Ylä-Valtimojärven tila on heikentynyt, vaikka järvi luokitellaan edelleen hyvään ekologiseen tilaan. Voimakkaat sateet lisäävät maa- ja metsätalouden toimenpiteistä aiheutunutta kuormitusta vesistöön kaukanakin järvestä. Valuma-aluekunnostussuunnittelussa kartoitetaan maastossa kohteita, joista aiheutuu maa-aineksen valuntaa vesistöön. Tällaisia ovat esimerkiksi voimakkaan veden virtauksen aiheuttama eroosio purouomassa tai ojan reunalla.

Suunnitelmassa esitetään kunnostustoimenpiteitä, jotka vähentävät kiintoaineksen ja ravinteiden ajautumista vesistöön. Tällaisia eroosion torjuntaan liittyviä toimenpiteitä ovat esimerkiksi pohjakynnykset puroissa, erilaiset kosteikot ja laskeutusaltaat sekä pintavalutuskentät.

Pertunjoen valuma-alueen kunnostussuunnittelun teki Vesistö- ja Luontokunnostus Janne Raassina. Ylä-Valtimojärven kyläyhdistys oli mukana avustamassa työtä. Tutustu suunnitelmaan täältä:

Pertunjoen valuma-alueen kunnostussuunnitelma

Suunnitelmassa esitetyt toimenpide-ehdotukset eivät velvoita maanomistajia kunnostustoimenpiteisiin. Kunnostustöitä tehdään maanomistajien kiinnostuksen ja rahoitusmahdollisuuksien mukaan lähivuosien aikana vähitellen. Kaikkien toimenpiteiden tavoitteena on säilyttää Ylä-Valtimojärven hyvä tila.

Ylä-Valtimon kyläyhdistys suunnittelee pitkäjänteisesti

Ylä-Valtimojärven kyläyhdistys jatkaa Ylä-Valtimojärven hoitoa myös vesistön puolella niittämällä vesikasvillisuutta (katso vuoden 2020 hoitotoimista täältä). Kyläyhdistys on tehnyt 10 -vuotisen suunnitelman Ylä-Valtimojärven tilan parantamiseksi. Tutustu suunnitelmaan:

 Ylä-Valtimon vesistön kunnostussuunnitelma

Lisätiedot:

Suunnittelija Janne Raassina, puh. 041 459 8339, janne.markus.raassina(ät)gmail.com

Ylä-Valtimon kyläyhdistys ry, Harry Herranen, puh. 040 591 1711, harry.herranen(ät)gmail.com


Ounaslahden valuma-alueen kuormitusselvitys

Ramboll kartoitti KAIPO-verkolle Ounaslahden valuma-alueen kiintoaineen kuormitusta Ounasjoen osa-alueella. Valuma-alueella järjestetään selvityksen pohjalta syksyllä 2023 näytös putkipadon tai vastaavan vesiensuojelurakenteen rakentamisesta.

Ounaslahden kuormitusselvitys Ramboll Yleisotilaisuus esitys 28 8 2023

Ounaslahden kiintoaineen kuormitusselvitys

Ounaslahden kuormitusselvitys liitteet


Peltoalueen valuma-aluesuunnittelua Kiteellä

Kiteen Kyyrönniemellä selvitettiin valuma-alueen kunnostustoimet peltoalueilta. Peltoalueilta laskee uoma Saimaan vesistöön kuuluvaan Oriveden Taanislahteen, joka on voimakkaasti umpeenkasvanut. Suunnitelma löytyy täältä:

Kyyrönniemen suunnitelma ja kartta


Tehokalastusselvitys, esimerkkinä Hepolampi

Hepolampi Enon kirkonkylän kupeessa on kärsinyt rehevöitymisestä ja kalakanta on särkikalavaltaista. Tehokalastuksen toteuttamista varten teetettiin tarkempi selvitys siitä, miten pienellä lammella työ kannattaisi toteuttaa ja miten saalis saataisiin parhaiten hyödynnettyä. Lisäksi selvityksessä ideoitiin kalastustapahtuma lapsille ja nuorille. Selvitys löytyy täältä:

Hepolammen tehokalastusselvitys ja kalastustapahtuma

Järvikalan ensiostajat Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa

Osana Hepolammen tehokalastusselvitys (katso yllä) selvitettiin järvikalan ensiostajat Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa. Taulukoissa on yrittäjien yhteystietojen lisäksi heidän ostamansa kalalajit. Tarkempaa kuvausta esimerkiksi saaliin kuljetuksesta on myös Hepolammen tehokalastusselvityksessä, mutta kannattaa ottaa yhteyttä suoraan yrittäjiin. Katso ensiostajat täältä:

Järvikalan ensiostajat Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa


Kunnostusnäytökset eri puolilla Kainuuta ja Pohjois-Karjalaa

Vuosittain KAIPO-verkossa on järjestetty 3-4 kunnostusnäytöstä, joissa on esitelty erilaisia vesistökunnostusmenetelmiä. Paikalliset yhdistykset ja muut yhteisöt ovat ehdottaneet kohteita ja osallistuneet töihin talkoilla.

Voit edelleen olla yhteydessä ja kysyä neuvoa kunnostusta kaipaavista vesistöistä.

Pilottikunnostuskohteet vuonna 2021:

Paltamon Melalahdella (kuva yllä) ja Hyrynsalmella Ukkohallan Syväjärvellä niitettiin ja nuotattiin vesikasvillisuutta syyskuussa 2021.

Liperin Siikasalmella kokeiltiin ulpukan juurakon poistamista sukeltamalla veden virtaamisen ja virkistyskäytön parantamiseksi. Kohteessa ei voitu käyttää koneita, sillä salmen pohjassa on vesi- ja viemäriputkia. Ulpukan juurakon poistamisesta tuli kokemusta: nuoret kasvustot ovat huomattavasti helpompia poistaa sukeltajan veitsellä kuin vakiintunut vanhempi kasvusto, jossa juurakot ovat tiheässä toisiinsa kietoutuneena. Lisäksi veden pinnalla näkyy kasvustosta vain osa –osa juurakosta ei kasvata lehtiä veden pinnalle ilmeisesti odottaen suotuisampia olosuhteita. Sukellustyö soveltuu esimerkiksi yksittäisten pienialaisten mökki- tai venerantojen edustalle, missä konetyö on liian arvokasta. Katso tarkemmin Kokemuksia ulpukan juurakoiden poisto- artikkelista.

Pilottikunnostuskohteet vuonna 2020:

Puolangan Luoteenjärvellä toteutettiin koeverkkokalastus mahdollisen hoitokalastustarpeen selvittämiseksi syyskuussa 2020. Koeverkkokalastuksen tulokset tästä.

Sotkamon Ison Sapsojärven Haapalanlahdella niitettiin kortteikkoa koneellisesti syyskuun lopulla ja kortetta kerättiin vedestä raivausnuotalla.

Valtimolla Ylä-Valtimojärven Pertunlahdella poistettiin uimarannan edustalta ulpukkaa pohjajyrsinnällä lokakuun alussa. Katso lisää Kokemuksia ulpukan juurakoiden poisto -artikkelista ja Ylä-Valtimon kyläyhdistyksen raportista.

Luoteenjärvellä ja Haapalanlahdella työt toteutti Oulun kalatalouskeskus / ProAgria Oulu ja Oulun Maa- ja kotitalousnaiset ja Ylä-Valtimolla IMH-Tekniikka. Käytännön töihin, kuten niitettyjen kasvien siirtoon vedestä maalle osallistui myös paikallisia kyläläisiä. Vesistöistä poistettu kasvimassa päätyy maanparannusaineeksi peltoon.

Kunnostustoimenpiteiden yhteydessä keskusteltiin myös vesistön kuntoon liittyvistä havainnoista ja kunnostuksen jatkosuunnitelmista kyläläisten kanssa. Vesistöjen tila ja kunnostustoimenpiteet kiinnostivat monia: Ylä-Valtimon tilaisuudessa poikkesi päivän aikana lähemmäs sata katsojaa. Kunnostustoimenpiteiden vaikutuksia seurataan ja kohteiden kunnostuksen suunnittelua jatketaan yhdessä paikallisten asukkaiden kanssa.

Kohteet löytyvät myös vesistökunnostajan karttapalvelusta.

Materiaaleja eri teemoista

Mitä kuuluu Tohmajärven vesistöille -tilaisuus 26.8.2022

Rosanna Sjövik, Pohjois-Karjalan ELY-keskus: Tohmajärven vesistöjen ekologinen tila

Vesistökunnostusten rahoitus

Virtaa vesistökunnostukseen

Yleishyödyllisiin vesistökunnostushankkeisiin voi hakea vuosittain valtionavustusta ELY-keskuksista. Viimeisin hakujakso oli avoinna syksyllä 2022. Lisätietoja täältä

KAIPO-verkon järjestämässä etätilaisuudessa 9.11.2020 käytiin läpi käytännönläheisesti vesienhoitoavustuksen rahoitusehtoja ja esiteltiin aiemmin rahoitettuja kohteita Kainuusta ja Pohjois-Karjalasta.

Tilaisuuden materiaalit


Uusimmat KAIPO-uutiskirjeet

Jos haluat tilata uutiskirjeen, ota yhteys: paivi.jokinen(ät)maajakotitalousnaiset.fi

Lokakuu 2023 - Vesien vaikuttajat -seminaari 6.11., Tummuuko Juojärvi- tilaisuuden yhteenveto

Syyskuu 2023 - Myllypuron taimentalkoot, Kainuun vesistöistä tarinakartta

Heinäkuu 2023 - turvetuotantoalueesta kosteikoksi, putkipato valuma-alueiden vesiensuojelussa, ruoppauksesta ilmoittaminen

Huhtikuu 2023 - vesienhoidon toimenpideohjelmat, tukea kosteikkojen perustamiseen ja hoitoon

Tammikuu 2023 - valuma-alueisiin ja vesitalouteen liittyviä linkkejä, tapahtumia, vesireput

Järviyhdistyksen perustaminen - esimerkkinä Pro Onkamojärvet

Tuovi Vaarannan esitys 24.8.2020

2021

Rahoitusta vesistökunnostuksiin -etätilaisuus 11.11.2021.

Helmi-rahoitus, Kunta- ja Järjestö-Helmi: Niina Vähätalo, Uudenmaan ELY-keskus
Vesienhoidon avustukset: Rosanna Sjövik, Pohjois-Karjalan ELY-keskus. Esityksen materiaali.
Kokemuksia onnistuneesta kunnostushankkeesta: Pertti Määttä, Karankajärven Huvilayhdistys ry. Esityksen materiaali.
Kajaanin kaupungin rantojen kunnostushankkeet ja -suunnitelmat, Sirpa Pöppönen, Kajaanin kaupunki

Tilaisuuden tallenne on saatavilla pyynnöstä: tuuli.makinen@maajakotitalousnaiset.fi

Syksyllä 2021 pidettyjä tilaisuuksia:

16.8. Valtimon Haapajärven rannan maastokatselmus pidettiin asukkaiden pyynnöstä yhdessä maanomistajien edustajien kanssa. Haapajärven maastokatselmuksen muistio

26.8. Liperi Siikasalmi, Mistä ja miten vesikasveja kannattaa poistaa? Siikasalmella sukeltamalla poistetuista ulpukoiden juurakoista ja juurakoiden poistosta  pohjajyrsinnällä kerrotaan täällä.

7.9 Etäkoulutus maa- ja metsätalouden vesiensuojelurakenteista : Tilaisuuden esitysmateriaali löytyy alhaalta kohdasta Materiaalit


15.6.2021 KAIPO-verkko järjesti Vesikasvit ja rantojen hoito Järvi-Suomessa -webinaarin yhteistyössä alueen ELY-keskusten kanssa. Tilaisuus tallennettiin ja esitykset ovat katsottavissa YouTubessa.

Tilaisuuden esitysmateriaalit löytyvät sivun alalaidasta ja näistä linkeistä:


20.4.2021 Kosteikkoilta

Luonto- ja vesistökunnostusyrittäjä Janne Raassina ja suunnittelija Holtti Hakonen Suomen riistakeskuksesta esittelivät erilaisia kosteikkoja ja rahoitusmahdollisuuksia.


Rannat kuntoon – toimintamalli asukkaille ja maanomistajille

Lue tarkemmat ohjeet rantojen kunnostamiseen:

Rannat kuntoon toimintamalli

 1. Rantojen kunnostamisen ABC
 2. Vesistön kunnostushankkeiden rahoitus
 3. Rannan perinnebiotoopit
 4. Rannan rakenteet
 5. Rantametsän hoito
 6. Ruoppaus
 7. Ruoppaus- ja kasvimassan hyötykäyttö
 8. Kosteikot
 9. Uimarannan ja uimapaikan kunnostaminen
 10. Vesikasvien poisto
 11. Vesistöntilan arviointi
 12. Vieraslajien torjunta

Tietoa saavutettavuudesta

Olemme muuttamassa hankkeen materiaaleja saavutettaviksi, mutta kaikki aiemmin julkaistu materiaali ei valitettavasti ole vielä saavutettavassa muodossa. Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja saavutettavuudesta, ole yhteydessä paivi.jokinen(ät)maajakotitalousnaiset.fi tai tuuli.makinen(ät)maajakotitalousnaiset.fi