Maiseman arvo – maisemasta uutta liiketoimintaa

2 min lukuaika

MKN Maisemapalvelut· Matkailu

Maisema on matkailijalle erittäin tärkeä kokemus, mutta silti sitä on hyödynnetty matkailun voimavarana huonosti.

Kuva. Leena Lahdenvesi-Korhonen

Yleisesti on tiedossa, että maisema on matkailijalle erittäin tärkeä kokemus, mutta silti sitä on hyödynnetty matkailun voimavarana huonosti.

- Maiseman arvon tunnistamiseen ja sen hyödyntämiseen tarvitaan uusia ratkaisuja, toteaa Leena Lahdenvesi-Korhonen Maa ja kotitalousnaisista. Maiseman arvo- eli MAISA-hankkeella haettiin uusia, innovatiivisia sisältöjä matkailuyritysten hyödynnettäväksi ja kannustamaan maanomistajia ylläpitämään arvokkaita maisema-alueita sekä tunnistamaan maisemaan liittyviä ansaintakeinoja. Hankkeen tavoitteena oli luoda toimintamalli, jossa maisemaa paremmin tuotteistamalla voidaan kasvattaa Suomen biotalouden arvoa sekä monipuolistaa biotalouden elinkeinopohjaa. MAISA-hankkeen pilottialueita olivat Sääksmäen ja Tarttilan kulttuurimaisemat Valkeakoskella, Lehijärven kulttuurimaisemat Hattulassa sekä Hollolan kuntakeskuksen läheinen maaseutu ja Hämeenkosken alue. Pilottialueiden valinnassa painotettiin alueiden kulttuurihistoriallista monipuolisuutta, arvokkaan maisema-alueen statusta sekä olemassa olevaa yritystoimintaa.

Uusia merkityssisältöjä, uusia liiketoimintamahdollisuuksia

Uusien merkityssisältöjen, kuten näköalan, luonnon hiljaisuuden tai paikan tarinan yhdistäminen maisemaan tuo monipuolisesti liiketoimintamahdollisuuksia esimerkiksi hyvinvointi-, maatila- ja kulttuurimatkailuun. Myös paikalliset ihmiset voivat olla osa maiseman tarinaa. Ihmisten aitous ja paikkaan sidottu identiteetti vahvistavat matkailijan kokemusta. 

Maiseman ja luonnon monimuotoisuuden terveys- ja hyvinvointivaikutusten tunnistamiseen ja hyödyntämiseen liittyy vielä paljon hyödyntämätöntä potentiaalia, vaikkakin luonnon hyvinvointivaikutuksista tiedetään jo paljon. - Erilaisille matkailijasegmenteille räätälöityjen, luonnon monimuotoisuutta hyödyntävien innovatiivisten liiketoimintakonseptien kehittäminen ja testaaminen avaavat uusia ansaintamahdollisuuksia, joiden tuottamiseen meillä LAMKissa on osaamista, kertoo TKI-johtaja Kati Peltonen Lahden ammattikorkeakoulusta.

MAISA-hankkeen toteuttajina olivat Lahden ammattikorkeakoulu ja Maa- ja kotitalousnaisten keskus sekä Etelä-Suomen maa- ja kotitalousnaiset, ProAgria Etelä-Suomi. Hankkeen osapuolina olivat kunnat, matkailuyritykset ja maiseman omistajat. Hankkeen rahoitti Maa- ja metsätalousministeriö1.8.2018-31.12.2020 välisenä aikana.