Yhteinen ympäristö - elinvoimaa ympäristöstä

MKN Itä-Suomi

Maisemahankkeet

Tavoite luoda uusia ympäristön- ja maisemanhoitoon perustuvia palveluita ja lisätä palveluntarjoajia.

Img 4883 0
Ely keskus logo
Maatalousrahasto EU logo

Yhteinen ympäristö – elinvoimaa ympäristöstä

Hankkeen tavoitteena oli luoda uusia ympäristön -ja maisemanhoitoon perustuvia palveluita ja pyrkiä lisäämään palveluntarjoajia.
Uutta palvelutarjontaa voi syntyä esimerkiksi metsäpalveluyrittäjille ja mökki- tai kylätalkkareille.
Matkailuyrittäjät tai maatilayrittäjät voivat laajentaa toimintaansa tai hyödyntää alueelle syntyviä palveluntarjoajia.
Palveluita voivat olla esimerkiksi raivaus-, aitaus- ja paimenpalvelut, vieraslajitorjunta tai rantojen niitto.
Hankkeen taustalla on tarve hoitaa ympäristöä käyttäen paikallisyhteisöjä ja asukkaita apuna ympäristönhoitotöissä.
Hankkeessa kartoitettiin ympäristökohteita ja suunniteltiin niiden hoitoon ja ylläpitoon soveltuvat toimintamallit.
 Yrittäjien osaamista ympäristönhoidossa ja palvelun tuotteistamisessa vahvistettiin.
Koulutusta järjestettiin eri tavoin huomioiden kohderyhmän tarpeet.
Hankkeessa tiedotettiin asukkaita, yhteisöjä ja verkostotoimijoita ympäristöyrittäjyyteen liittyvästä palvelutarjonnasta.
Kokeilun alle otettiin liiketoimintamalleja mm. rantojen hoitoon, biomassan ja muiden ympäristönhoidon sivuvirtojen hyötykäyttöön, aitaus- ja paimenpalveluihin, raivaukseen, vesikasvillisuuden niittoon, perinnebiotooppien hoitoon sekä raivaus- ja niittojätteen jalostamiseen ja käyttöön rakennus- tai käsityömateriaalina.
Erilaisia ympäristönhoitoa tarvitsevia ja liiketoimintaan soveltuvia kohteita kartoitettiin yleisiltä alueilta ja asiasta kiinnostuneiden yksityisiltä mailta, kuten maatiloilta ja kyläteiden näkymäalueilta, maisemallisesti arvokkailta alueilta ja luonnon monimuotoisuuskohteilta.
Kohteita kartoitettaessa tärkeinä yhteistyökumppanina toimivat paikallisyhteisöt ja maanomistajat.
Hanketta toteuttivat Maaseudun Sivistysliitto ja Itä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset/ProAgria Itä-Suomi ry.

Hanketta rahoitti EU:n maaseuturahasto.
Hankkeen toteutusaika on 2019-2022.

Hankkeen loppujulkaisu

Lisätiedot:
Päivi Jokinen,
Itä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset / ProAgria Itä-Suomi ry
Sähköposti: paivi.jokinen@maajakotitalousnaiset.fi
puhelin: 040 301 2409
Tanja Airaksinen, Maaseudun Sivistysliitto
Sähköposti: tanja.airaksinen@msl.fi
puhelin: 045 120 4259
Maaseudun sivustysliitto 002