Voimaa vesistöistä

MKN Oulu

Maisemahankkeet

Ohjataan eri toimijoita vesien- ja ympäristönhoitoon liittyvissä hankkeissa, niiden suunnittelussa ja rahoitusmahdollisuuksissa.

Voimaa vesistoista 620x360
Voimaa vesistöistä -hankkeen tavoitteena on neuvoa ja ohjata eri toimijoita vesien- ja ympäristönhoitoon liittyvissä hankkeissa, niiden suunnittelussa ja rahoitusmahdollisuuksien kartoittamisessa.
Hanke haluaa nostaa vesiympäristöjen arvostusta ja hyödyntää vesistöjen hyvinvointia edistäviä vaikutuksia.
Hankkeessa aktivoidaan toimijoita käytännönläheisten vesien- ja ympäristönhoidon työnäytösten ja talkootapahtumien kautta. Tapahtumien pääteemana on kotimaisen kalan käytön edistäminen ja monipuolinen hyödyntäminen.
Hankealueella toimivien yritysten vastuuta vesien- ja ympäristönhoitoon halutaan myös nostaa esiin.
Oulun kaupungin vesialueilla, jotka ovat osakaskuntien tai kaupungin omistuksessa, kehitetään ja testataan niin sanottua vesistötalkkaritoimintaa, johon kuuluvat talkoiden ja työnäytösten järjestäminen sekä pienimuotoiset vesien- ja ympäristönhoitotoimet.
Hankkeen tuloksena vesistötalkkarin toimenkuva selkiintyy ja vakiintuu. Mallia voidaan hyödyntää myös muilla alueilla.
Hankkeen tulosodotuksena on monipuolisten alueellisten vesien- ja ympäristönhoidon hankkeiden lisääntyminen ja toimijakentän laajentuminen. Hanke vaikuttaa vesien tilan parantumiseen ja edistää vesienhoidon toimenpideohjelman toteutumista.
Aikataulu: 1.5.2019–31.12.2020
Hankealue: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Hallinnoija ja toteuttaja: ProAgria Oulu, Oulun Maa- ja kotitalousnaiset, Oulun Kalatalouskeskus
Rahoitus:
Hankkeen kokonaiskustannus 113 280 euroa, avustus 73 %.
Harkinnanvarainen valtionavustus vesistö-, vesitalous- ja kalataloushankkeisiin: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Kuntaraha: Oulun kaupunki
Muu yksityisrahaosuus: ProAgria Oulu, osakaskunnat, yhdistykset, yritykset