Vahva arki – Arjen sankarit ravitsemusterveyden ja terveellisten elintapojen edistäjänä

MKN Oulu

Ruokahankkeet

Vahva arki -hanke tukee haavoittuvassa asemassa ja syrjäytymisriskissä olevien henkilöiden työ- ja toimintakykyänsä elintapaohjauksella sekä edistää kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen kuntoutuksen ammattilaisten osaamista elintapaohjaamisessa ja ravitsemusterveydessä.

Kanakastike MKN Keskus kuvaaja Sami Piskonen rajattu
Kuva: MKN Keskus, Sami Piskonen

Hankkeen päätavoitteet ovat

 • saavuttaa haavoittuvassa asemassa ja syrjäytymisriskissä olevia henkilöitä ja kehittää heidän työ- ja toimintakykyänsä tukeva elintapaohjauksen toimintamalli. Tällä pyritään tukemaan heidän työllistymismahdollisuuksiaan.
 • parantaa kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen kuntoutuksen ammattilaisten osaamista elintapaohjaamisessa ja ravitsemusterveyden edistämisessä. Hankkeessa kehitettävä toimintamalli rakennetaan osaksi Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen työkyvyn tuen toimintamallia ja palveluja.
 • kehittää monitoimijaista yhteistyötä. Yhteistyötä tehdään kuntouttavan työtoiminnan, sosiaalisen kuntoutuksen, TE- ja työllisyyspalvelujen, liikuntapalvelujen sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen ja järjestöjen ammattilaisten kanssa. Hankkeen toiminnassa huomioidaan muuttuva toimintaympäristö Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen käynnistyessä vuoden 2023 alussa ja TE-palvelujen siirtyessä kuntien järjestämisvastuulle vuoden 2024 alussa.

Hankkeen kohderyhmät

Haavoittuvassa asemassa ja syrjäytymisriskissä oleva väestöryhmä, kuten työikäiset työttömät, yksinhuoltajat, erityisryhmät kuten maahanmuuttajat.
Kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen kuntoutuksen, te- ja kuntien työllisyyspalvelujen, liikuntapalvelujen, sosiaali- ja terveyspalvelujen ja järjestöjen ammattilaiset.

Hallinnoija: Pohde

Osatoteuttaja: Oulun Maa- ja kotitalousnaiset, ProAgria Oulu

Toiminta-alue: Pohjois-Pohjanmaa

Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahaston (ESR+)

Pohde, MKN, ProAgria, Muutos nyt, EU, ELY

Toimenpiteet

Ammattilaisten osaamisen vahvistaminen

Hankkeen aikana tuotetaan ammattilaisten käyttöön uusia työkaluja ja menetelmiä sekä järjestetään useita koulutuksia, joilla vahvistetaan elintapaohjausosaamista, kuten:

 • ammattilaisten elintapaohjauksen osaamis- ja koulutustarvekartoitukset
 • ammattilaisten elintapaohjauksen ohjausmateriaalin käyttöönottokoulutukset
 • ravitsemusterveyden webinaarit/seminaarit ammattilaisille
 • ammattilaisten koulutustarjotin
 • ohje työpajaruokailun työaikaiseen järjestämiseen ammattilaisille
 • työpajoja ammattilaisille ja kokemustoimijoille
 • elintapaohjauksen palvelutarjotin ammattilaisille ja asiakkaille

Hyvinvointia arkeen -valmennus

Hankkeessa kehitetään ja tarjotaan Hyvinvointia arkeen -valmennusta, joka pohjautuu Arjen sankarit-hankkeessa (2022–2022) kehitettyihin ryhmätoimintamalleihin. Valmennuksen myötä haavoittuvassa asemassa ja syrjäytymisriskissä olevien henkilöiden terveys ja hyvinvointi, työ- ja toimintakyky sekä osallisuus paranevat.

Hyvinvointia arkeen -valmennusta toteutetaan lähiryhmissä ja verkkovalmennuksena. Vaihtoehdoilla varmistetaan palvelun yhdenvertainen saavutettavuus ja mahdollistetaan jokaiselle parhaiten sopiva palvelu.

Tuloksena syntyy:

 • Hyvinvointia arkeen -ryhmätoiminnan malli
 • Elintavat työkyvyn tukena -digipolku Terveyskylään asiakkaille
 • Hyvinvointia arkeen -työkirja asiakkaille
 • Hyvinvointia arkeen -työkirja ammattilaisille

Työelämävalmiuksien parantaminen

Työllistymiseen tarvittavaa osaamista tuetaan työllistymistä edistävillä infoilla, jotka ovat osa työ- ja toimintakykyä tukevaa valmennusta. Lisäksi kartoitetaan mahdollisuutta osaamismerkkien käyttöön työllistymisen edistämisessä. Työllistymisen ja kouluttautumisen jatkopolut mahdollistuvat mm. elintapojen tervehtymisen ja voimaantumisen sekä kevytyrittäjyyden ja siihen liittyvän valmennuksen kautta. 

 • Portaat yrittäjäksi -valmennus asiakkaille
 • Osaamista työllistymisen tukemiseksi –infot asiakkaille
 • Hygieniapassikoulutukset

Yhteistyöverkosto

Hankkeessa edistetään moniammatillista ja -alaista, eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen kuntoutuksen ammattilaiset tuodaan osaksi olemassa olevaa, alueellista elintapaohjauksen ammattilaisverkostoa. Elintapaohjauksen asiakaspolut rakennetaan ja vakiinnutetaan osaksi Pohteen työkyvyn tuen toimintamallia.

Vahva arki Pohteen verkkosivuilla

Vahva arki Facebookissa

Vahva arki Instagramissa

  Materiaalit

  Hankkeessa tuotetut materiaalit julkaistaan täällä.