Maisemanhoitoon on rahoitusta

2 min lukuaika

Uutinen

Hyödynnä sopimuksia

Img 4615

Maatalouden ympäristötuki haettavana

Tilallasi voi olla mahdollisuus hakea ympäristösopimusta, joka koskee perinnebiotooppien ja muiden luonnon monimuotoisuuskohteiden hoitoa. Maa- ja kotitalousnaisten maisema-asiantuntijat löytävät tilasi arvokohteet sekä selvittävät kanssasi mahdollisuudet ympäristösopimuksiin.

”Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito” -ympäristösopimus voidaan tehdä mm. perinnebiotoopeista, luonnonlaitumista, reunavyöhykkeistä, metsäsaarekkeista, muinaismuistokohteista ja maaseudun kulttuuriperinnön hoitamisesta.

Ympäristösopimus tehdään viideksi vuodeksi. Hoidettavan lohkon tulee olla vähintään 0,05 ha ja koko sopimusalueen yhteensä vähintään 0,3 ha. Ei-tuotannollisen investoinnin tukea kohteiden alkuraivaukseen ja aitaamiseen ei ole vuonna 2018 haettavissa. Hakemus tulee toimittaa alueelliseen elinkeino- liikenne ja ympäristökeskukseen (ELY-keskukseen) 15.6.2018 mennessä.

​U​usi rahoitus voimajohtolinjojen maiseman- ja luonnonhoitoon

Voimajohtoalueet voivat toimia perinteisten niittykasvien uuselinympäristöinä. Perinteinen maatalous on aikojen saatossa muovannut laiduntamisen ja niiton avulla elinympäristöjä, perinnebiotooppeja, joihin on kehittynyt monimuotoinen ja uhanalainenkin eliölajisto. Maataloudessa tapahtuneiden muutosten vuoksi perinneympäristöjä ei juurikaan enää käytetä, ja siksi ne ovat häviämässä. Niittykasvillisuutta löytyy nykyään myös erilaisilta niittämällä ja raivaamalla hoidetuilta alueilta, kuten tienpientareilta ja voimajohtolinjoilta.

Fingrid haluaa auttaa hoitamaan näitä lajistoltaan monipuolisia voimajohtoalueita tarjoamalla perinneympäristöjen hoidon tukea maanomistajille.

Tuen tärkein tavoite on lisätä ja elvyttää perinneympäristökohteita ja innostaa maanomistajia ylläpitämään ja hoitamaan voimajohtoalueiden maisema- ja luontoarvoja. Voimajohtoalueista voidaan kehittää luonnon monimuotoisuuden ja maiseman kannalta arvokkaita perinneympäristöjä aktiivisella hoidolla. Pienetkin kohteet ovat tärkeitä!

MKN Maisemapalvelut edistää luonnon ja kulttuuriympäristön hoitoa ja ympäristön kestävää hyödyntämistä. Maisema-asiantuntijamme muodostavat maan kattavan poikkitieteellisen asiantuntijaverkoston, joka on erikoistunut maaseudun kulttuurimaisemaan. Toimimme myös kaupungeissa ja taajamissa. #mknmaisema