VENE - verkostoneuvonta

MKN Oulu

Hankkeessa edistetään vesienhoitoa ja VYYHTI-verkoston toimintaa.

Vene

Hankkeen tavoitteena on

 • koordinoida laajapohjaisen, maakunnallisen, vesienhoidon konkreettisia toimenpiteitä edistävän VYYHTI-verkoston toimintaa ja kehittää verkostotoiminnan tuloksellisuutta
 • neuvoa ja ohjata eri toimijoita vesien- ja ympäristönhoitoon liittyvissä hankkeissa, niiden suunnittelussa ja rahoitusmahdollisuuksien kartoittamisessa
 • parantaa rajavesistöihin liittyvän tiedon välittymistä maakuntien välillä ja mahdollistaa maakuntien väliset yhteistyöhankkeet
 • lisätä Vesistökunnostajan karttapalvelun käyttäjien ja karttapalveluun tallennettujen toimenpiteiden määrää
 • lisätä paikallisten kunnostustoimijoiden osaamista erityisesti seurantaan liittyen
 • nostaa vesiympäristöjen arvostusta ja hyödyntää vesistöjen hyvinvointia edistäviä vaikutuksia.

Toimenpiteiden hyödyt

 • monipuolisten alueellisten vesien- ja ympäristönhoidon hankkeiden määrän, laadun ja vaikuttavuuden kasvu
 • vesistöjen tilan paraneminen, Oulujoen-Iijoen vesienhoitosuunnitelman tavoitteiden edistäminen
 • toteutuneisiin kunnostustoimenpiteisiin liittyvän tiedon määrän kasvu tietoa kokoavassa Vesistökunnostajan karttapalvelussa
 • paikallisten kunnostustoimijoiden osaamisen lisääntyminen, minkä myötä kunnostushankkeiden laatu ja vaikuttavuus paranevat
 • toimijakentän laajentuminen
 • uusien toimijoiden aktivoituminen toimintaan eri toimijaryhmistä ja sektoreilta.

Hallinnoija: ProAgria Oulu, Oulun Maa- ja kotitalousnaiset ja Oulun kalatalouskeskus

Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, vesiensuojelun tehostamisohjelman rahoitus. 

Rahoituksessa mukana olevat kunnat: Taivalkoski, Pudasjärvi, Ii, Oulu, Tyrnävä, Liminka, Pyhäjoki, Haapavesi, 

Haapajärvi, Sievi, Reisjärvi, Ylivieska, Pohjois-Pohjanmaan liitto.

  Vesistökunnostajan karttapalvelu

  Vesistökunnostajan karttapalvelu tarjoaa kaikille alan toimijoille yhteisen valtakunnallisen paikan, johon tietoa voidaan tallentaa sekä muodostaa kokonaiskuvaa vesistökunnostustoiminnasta ja sen vaikuttavuudesta.

  Karttapalveluun on koottu keskeiset vesistökunnostustoimien suunnitteluun liittyvät aineistot, ja palveluun pystyy jokainen alan toimija helposti tallentamaan omat kunnostustoimenpiteensä. Karttapalvelusta on saatavissa myös monipuolisesti yhteenvetotietoja, joita voidaan hyödyntää esimerkiksi rahoitusten haussa ja erilaisissa raportoinneissa.

  Karttapalveluun tallennettujen toimenpiteiden kautta saa myös selville kunnostusten toteuttajatahot, joihin voi halutessaan ottaa yhteyttä ja kysyä lisätietoja. Valtakunnallisen karttapalvelun kautta löytyy jatkossa yhteistyötahoja ja kumppaneita kattavasti eri puolilta maata.

  Vesistökunnostajan karttapalvelun kehitystyö aloitettiin osana maaseuturahaston rahoittamaa VYYHTI II -hanketta ja sitä jatkettiin ympäristöministeriön rahoittamassa Verkostoilla tehoa vesienhoitoon -hankkeessa. Karttapalvelua on kehitetty tiiviissä yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen koordinoiman Valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston kanssa. Karttapalvelun tekninen toteuttaja on Suomen ympäristökeskuksen Tietokeskus.

  VYYHTI-verkosto

  VYYHTI-verkosto on laaja-alainen vesien- ja merenhoidon toimijoiden verkosto Pohjois-Pohjanmaalla. Verkoston toiminta on avointa kaikille vesienhoidon edistämisestä kiinnostuneille toimijoille. Verkoston toiminnalla lisätään sektorirajat ylittävää yhteistyötä sekä mahdollistetaan erilaisten rahoituskanavien tehokas hyödyntäminen eri tasoilla toteutettaviin hankkeisiin. Verkoston toiminnan tavoitteena on lisätä konkreettisten vesienhoitotoimenpiteiden määrää, tukea paikallisten kunnostustoimijoiden toimintaa sekä välittää tutkimustietoa verkoston toimijoille.

  Verkosto:

  • antaa apua ja neuvoja konkreettisiin vesien- ja ympäristönhoitohankkeisiin
  • luo nykyistä enemmän konkreettisia, vesien tilaa parantavia toimenpiteitä
  • välittää alan asiantuntemuksen ja tutkimustulokset kaikkien toimijoiden käyttöön
  • lisää eri toimijoiden ja sektorien vuoropuhelua ja yhteistyötä
  • luo uudenlaista hanketoimintaa ja uusia kumppanuuksia

  Miksi mukaan VYYHTI-verkostoon?

   VYYHTI-verkoston muodostavat Pohjois-Pohjanmaalla toimivat vesien- ja merenhoitoa edistävät tahot. Toiminnassa on mukana eritasoisia toimijoita: asiantuntija-, neuvonta-, tutkimus- ja koulutusorganisaatiota, paikallisia osakaskuntia ja yhdistyksiä, maan- ja metsänomistajia sekä kuntia ja yritystoimijoita. Toimijat edustavat eri sektoreita: maa- ja metsätaloutta, kalataloutta sekä mm. turvetuotantoa ja muita vesiin vaikuttavia toimijatahoja. Osana verkostoa toimivat paikalliset kunnostusyhdyshenkilöt.

   Pohjois-Pohjanmaan kunnista mukana ovat Haapajärvi, Haapavesi, Ii, Liminka, Oulu, Pudasjärvi, Pyhäjoki, Reisjärvi, Sievi, Taivalkoski, Tyrnävä ja Ylivieska

   VYYHTI-verkoston toiminnasta on laadittu toimintasuunnitelma ja sen toimintamalli on esitetty kaaviona. Verkoston toimintatapoja ovat mm. ajankohtaisiin vesien- ja ympäristönhoidon aiheisiin liittyvät verkoston ja sen ydinryhmän tapaamiset ja työpajat sekä alaan liittyvät seminaarit ja muut tapahtumat.

   VYYHTI-verkosto on kustannustehokas: pieni panos verkoston koordinointiin tuottaa runsaasti käytännön hanketoimintaa!

   Materiaalit