Sisältöä kulinaristille kulttuurista

MKN Itä-Suomi

Ruokahankkeet

Luodaan elämyksellisyyttä, tarinoita ja palveluita Via Karelia -reitin matkailijoille. Toiminta-aika 1.4.2019-30.4.2022

Via Karelia -matkailutien tunnus

Sisältöä kulinaristille kulttuurista (KULKU)

Hankkeen päätavoitteena on liittää Via Karelia -reitti osaksi eurooppalaista kulttuurireittiä vahvistamalla ja kehittämällä alueen matkailupalveluita. Kulttuuri- ja ruokamatkailuun sekä luontoon ja luonnon kestävään käyttöön liittyvällä hankkeella kehitetään yritysten liiketoimintaa ja henkilöstön osaamista sekä edistetään yrittäjyyttä. Hankkeen kantavina teemoina ovat kulttuurinen luovuus ja monimuotoisuus, ruoka, karjalaisuus ja itärajan läheisyys. Ensisijaisena kohderyhmänä ovat Pohjois- ja Etelä-Karjalassa sijaitsevat matkailuyritykset ja muut matkailu-, kulttuuri- ja luovien alojen toimijat. Lisäksi tavoitellaan 2-3 uutta matkailuun liittyvää yritystoimintaa aloittavaa toimijaa. Välillisenä kohderyhmänä ovat Via Karelian nykyiset ja uudet potentiaaliset matkailijat kotimaasta ja ulkomailta, median edustajat ja jakelukanavat, muut matkailun kehittäjät, tutkimus- ja oppilaitokset, hankkeet ja verkostot. Hankkeen toteutuksessa huomioidaan tarve- ja asiakaslähtöisyys. Hanke tukee Visit Finlandin ja Lakeland -suuralueyhteistyötoimenpiteitä kehittämällä yritysten asiakaspalveluosaamista ja uusia tuotekokonaisuuksia. Destinaatiotason tavoitteita vahvistetaan yhteistyössä alueorganisaatioiden kanssa.

Hankkeen toimenpiteet toteutetaan työpaketteina. Hankkeen toimenpiteissä keskitytään kannustaviin ja motivoiviin elementteihin, jotka auttavat sitoutumaan yhteiseen tavoitteeseen. Yhteisesti tuotetuilla sisällöillä ja materiaaleilla vahvistetaan verkostomaista toimintatapaa ja lisätään Via Karelia -reitin ympäristön matkailullista houkuttavuutta ja näkyvyyttä:

Työpaketti 1: Pk-yritysten tuoteosaamisen ja ansaintamallin vahvistaminen. Työpaketissa suunnitellaan ja kehitetään ruoka- ja kulttuurimatkailutuotteita sekä vahvistetaan liiketoimintaosaamista.

Työpaketti 2: Kansainvälistyminen, viestintä ja markkinointi. Työpaketin ensimmäisessä osassa kehitetään erilaisten kulttuurien tuntemusta, palvelun laatua sekä yrityksen kestävää kehitystä. Lisäksi työpaketissa kehitetään yritysten ja henkilökunnan esiintymis- ja markkinointivalmiuksia. Työpaketin toinen osa sisältää promootiotilaisuuksia ulkomaalaisille matkanjärjestäjille sekä hankkeen aikana toteutettavat kotimaan ja ulkomaan benchmarking -matkat. Matkojen tavoitteena on tutustua hyviin käytänteisiin, luoda uusia kontakteja ja saada tuotemyyntikokemusta. Viestinnässä teemana on erityisesti vastuullisuus.

Työpaketti 3: Verkostoituminen. Työpaketti sisältää toimenpiteitä, joilla luodaan ja vahvistetaan yritysten ja matkanjärjestäjien verkostoitumista sekä taataan toimintojen jatkuvuus ja organisointi hankkeen päätyttyä.

Hankkeen tuloksena syntyy kansainvälisille ja kotimaisille markkinoille soveltuvia yhdistelmätuotteita, joissa tuotteiden elämyksellisyys ja tarinallisuus tuodaan esiin laadukkaan visuaalisen materiaalin avulla. Lisäksi hankkeessa kehitetään reittimäistä palvelutuotantoa, pilotoidaan uudentyyppisiä matkailupalveluita (esimerkiksi virtuaalisia tuotteita) ja paketteja sekä tuetaan mahdollisen uuden yritystoiminnan aloittamista. Hankkeella parannetaan yrittäjien valmiuksia kulttuurillisten vahvuuksien hyödyntämiseen sekä uusien kumppanien löytämiseen luovalta alalta. Lisäksi yritykset hyötyvät verkostomaisesta toimintatavasta koulutusten, yhteisten esiintymisten ja yhteismarkkinoinnin avulla kustannustehokkaasti, jolloin kannattavuus paranee ja se osaltaan mahdollistaa työllisyyden kohentumisen. Myynninedistämistilaisuudet, workshopit, matkanjärjestäjätapaamiset ja promootiot kohdemaiden matkanjärjestäjien kanssa lisäävät niin Via Karelia -reitin kuin sen ympärillä sijaitsevien yritysten tunnettuutta ja ostettavuutta. Hankkeella vahvistetaan myös kahden maakunnan matkailutoimijoiden verkostoitumista sekä mahdollistetaan uuden markkinointi- ja/tai myyntiverkoston muodostumista.

Hankkeessa on tällä hetkellä mukana 14 osallistujayritystä, ja mukaan otetaan innokkaita toimijoita edelleen. Jos kiinnostuit, otathan yhteyttä projektipäällikköön (yhteystiedot alla).

Hankkeen toiminta-aika 1.4.2019-30.4.2022.

Hanketta rahoittavat Euroopan unionin aluekehitysrahasto ja Pohjois-Karjalan Maakuntaliiton tulevaisuusrahasto.

Projektipäällikkö Anna Rinteinen p, 043 827 3703
anna.rinteinen@maajakotitalousnaiset.fi, anna.rinteinen@proagria.fi

Projektiasiantuntija Jaana Puhakka, jaana.puhakka@maajakotitalousnaiset.fi

Hankkeessa toteutetut imagolliset matkailuvideotuotannot soittolistoina:

Via Karelia - matkailutievideot https://www.youtube.com/watch?v=il10SPzP9W0&list=PLqgflmkUpGNEna8zpihH6j6dIdVSu8ZRf

Via Karelia - tourism route videos https://www.youtube.com/watch?v=WZuDjl6c2i4&list=PLqgflmkUpGNEeGkvan2qxDX7e5rxrbHGA