Pohjoinen älykäs kasvu - Arctic Smart Growth

MKN Lappi, MKN Oulu

Hankkeella tuetaan lappilaisten PK-yritysten kehittymistä ja verkostoitumista

Pohjoinen alykas kasvu arctic smart growth

Hankkeen tavoitteena on lisätä lappilaisten PK-yritysten tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä parantaa yritysten ja toimijoiden mahdollisuuksia hyödyntää kansainvälisiä verkostoja, rahoitusta ja Arktisen älykkään erikoistumisen (ASE) -klustereita toimintansa kehittämisessä.

Hankkeessa PK-yritysten kasvua tuetaan älykkään erikoistumisen mukaisesti toimilla, jotka tähtäävät yritysten ja alueiden vahvojen toimialojen uusiutumiseen, tuottavuuden lisäämiseen, uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen, niiden markkinoille saattamiseen, arvonlisän kasvattamiseen sekä kansainvälistymiseen. Yritykset saadaan mukaan hankkeeseen hyödyntämällä ELY:n ja Digipoliksen sekä ammattikorkeakoulun ja klustereiden yritysyhteyksiä. Hankkeelle sopivat ja kehittämishakuiset yritykset valitaan em. verkostoista ja kontaktoidaan yrityskohtaisesti.

PK-yritysten tietämystä komission päätöksenteosta ja rahoitusrakenteista pyritään lisäämään. Tavoitteena on, että että PK-yritykset hyödyntävät ASE klustereita, älykkään erikoistumisen platformeja (S3) ja verkostoja alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Klusterit toimivat linkkinä rahoituksiin, verkostoihin ja hankealoitteisiin. Lisäksi PK-yrityksiä ohjataan ja tuetaan hakeutumaan EU:n suoran rahoituksen hankkeisiin. Hankkeen toiminta kytketään seudullisiin yrityspalveluihin ja yritys-Suomi konseptiin sekä rakennetaan väylää kansallisten yritysrahoitusten ja kansainvälisen rahoituksen välille.

Tavoitteena on:

  • vahvistaa lappilaisten PK-yritysten osallistumisia EU:n suoran rahoituksen hankkeisiin.
  • edistää lappilaisten PK-yritysten kehittämis- ja investointirahastojen hyödyntämistä.
  • parantaa yritysten ja toimijoiden mahdollisuuksia hyödyntää kansainvälisiä verkostoja aiempaa tehokkaammin.
  • lisätä PK-yritysten tietämystä komission päätöksenteosta ja rahoitusrakenteista.
  • tuetaan PK-yrityksiä EU:n suoran rahoituksen hankkeisiin hakeutumisessa.
  • varmistetaan toimintamallin pysyvyys (osaaminen/rahoitus). Hankkeen toimenpiteistä tulee hankkeen jälkeen osa osallistuvien organisaatioiden perustoimintaa.
  • tiivistää alueellista ja kansainvälistä verkostoyhteistyötä

Hankkeen toimenpiteiden tavoitteena on toimintamallin pysyvyyden varmistaminen ja sisällyttäminen osaksi osallistuvien organisaatioiden perustoimintaa.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 963 181 €.

Hanke rahoitetaan pääosin Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) varoilla ja rahoittajaviranomaisena toimii Lapin liitto.

Tulokset:

Hankkeen tuloksena luodaan toimintamalli, jossa yhteistyöketju yrityksistä, korkeakouluihin, alueen toimijoihin sekä kansainvälisiin verkostoihin ja rahoituslähteisiin on muodostettu. Toimintamallissa on sovittu osapuolten tehtävistä ja rooleista sekä vastuista. Yritykset löytävät haluamansa tukipalvelun mahdollisimman joustavasti ja saavat ratkaisut tarpeisiinsa olemassa olevasta asiantuntemuksesta.

Yhteistyökumppanit: Lapin yliopisto, Lapin ELY-keskus, Kemin Digipolis Oy, ProAgria

Aikataulu: 1.9.2018 - 31.12.2020

Lisätietoja: Milla Hirvaskari

Kotisivut: arcticsmartness.eu/arctic-smart-growth/

Rahoituslähteet: EAKR 2014-2020

Kokonaisbudjetti: 908 889 €