Palma

MKN Etelä-Suomi

Palvelumuotoilulla uutta liik​etoimintaa maaseudulle

Palma hankekuva

Hankkeen tavoitteena on tuoda maaseudun yrittäjille ymmärrys palvelumuotoilun, kuluttajakäyttäytymisen ja markkinointiviestinnän merkityksestä palveluja kehitettäessä.

Kohderyhmänä ovat maaseutualueen yrittäjät ja elinkeinoharjoittajat (mm. matkailu-, ruoka-, ja hyvinvointipalvelut) Kanta- ja Päijät-Hämeessä.

Tulevaisuuden haasteena on kokonaisuuden johtaminen, asiakkuuden hallinta ja kokemus. Hankkeen toimenpiteet mahdollistavat yritysten liiketoiminnan laadun kehittymisen hyödyntämällä viimeisintä kuluttajakäyttäytymisen tietoa sekä palvelumuotoilun tarjoamia työkaluja ja menetelmiä. Maaseutualueilla toimivilla yrityksillä on tarve ottaa huomioon asiakastarpeet ja käyttäjälähtöisyys palvelupolun aikana: ennen palvelua, palvelun aikana ja palvelun jälkeen. Kuluttajakäyttäytymisen trendit tarvitaan mukaan nyt ja tulevaisuudessa palveluita kehitettäessä.

Hankkeessa toteutetaan käyttäjätutkimus valittujen palveluyritysten asiakkaiden kokemuksista, kootaan tulevaisuuden kuluttajatrendeistä tietopaketti yritysten käyttöön, tehdään benchmarkkaus-matkat kansallisiin ja kansainvälisiin kohteisiin, toteutetaan palvelumuotoilun ja markkinointiviestinnän työpajat sekä kuvataan ja visualisoidaan Palma -palvelumuotoilun malli, jota yritykset voivat hyödyntää hankkeen jälkeen palveluiden kehittämisessä.

Tutustu ja hyödynnä yrityksesi kehittämisessä:

Hankkeen toimintatapa perustuu kokeneiden referenssiyritysten ja kehittyvien palveluyritysten vuorovaikutukseen ja hyvien käytäntöjen jakamiseen. Referenssiyritykset toimivat esimerkkeinä palvelumuotoilun hyödyntämisestä palvelukonseptien kehittämisessä. Lisäksi kaikki hankkeessa mukana olevat yritykset oppivat toisiltaan ja saavat edellytyksiä syventää yritysten välistä liiketoiminnallista yhteistyötä.

Palma-hanketta hallinnoi Lahden ammattikorkeakoulu (LAMK) ja tuensiirtokumppani on ProAgria Etelä-Suomi ry.

Hanke toteutetaan ajalla 1.1.2018-31.12.2019.