RAVINNEPIIKA

ProAgria Etelä-Savo

Maisemahankkeet

Hanke on päättynyt 30.9.2019.

Anna mariakokkonen peilikuva

RAVINNEPIIKA-hanke

Etelä-Savossa on runsaasti erinomaisessa tai hyvässä tilassa olevia vesistöjä, joiden turvaamiseksi on ensiarvoisen tärkeää toteuttaa toimivia ja kustannustehokkaita toimenpiteitä elintarviketuotannon ravinnekierron tehostamiseksi ja ravinnehuuhtoumien vähentämiseksi. Ravinnepiian tavoitteena on parantaa ravinteiden käytön tehokkuutta pellolla, parantaa heikentyneessä tilassa olevien vesistöjen tilaa sekä turvata erinomaisessa tai hyvässä tilassa olevien vesistöjen tilan säilyminen. Tavoitteeseen päästäkseen Ravinnepiika välittää tutkittua ja ajankohtaista tietoa viljelymenetelmistä ja ympäristön ja vesien tilan parantamisesta. Pääteemat ovat ravinteiden kierto, maan rakenne ja valumavesien hallinta.

Ravinnepiika tähtää tiedon välittämiseen viljelijöille, viranomaisille ja suurelle yleisölle. Tutkimustiedon kansantajuistaminen ja vuorovaikutteinen tiedonvälitys ovat tärkeitä, jotta tutkimustieto saadaan siirtymään uusiksi käytännöiksi tiloille ja viranomaisten päätöksenteon pohjaksi. Viljelijöitä halutaan kannustaa uusien innovaatioiden ja menetelmien käyttöönottoon. Lainsäädännössä, hallinnossa ja muualla yhteiskunnassa tapahtuu jatkuvasti muutoksia, jotka koskettavat maataloutta ja ympäristöä. Uusista ohjeista ja määräyksistä tiedottaminen mahdollisimman nopeasti viljelijöille on tärkeää. Lisäksi suurelle yleisölle halutaan välittää oikeaa tietoa mm. viljelyn ja ruuantuotannon ympäristövaikutuksista. Tutustu Ravinnepiika-hanke-esitteeseen

HANKKEEN TOIMENPITEET
Maatiloilla järjestetään erilaisia havainnollisia tilaisuuksia, kuten työnäytökset, menetelmäesittelyt ja pellonpiennartilaisuudet. Samalla lisätään suoraa vuoropuhelua viljelijöiden, neuvonnan, tutkimuksen ja viranomaisten kesken. Tätä kautta parannetaan tutkimustulosten saavutettavuutta ja käytäntöön soveltamista sekä samalla saadaan viljelijöiden kokemat käytännön haasteet ja näkemykset parannusehdotuksista suoraan tutkimus- ja viranomaiskentälle.

Aiemmin kehitettyjä hyviä käytäntöjä ja malleja, myös kansainvälisiä, haetaan ja tuodaan esille alueellisiin tilaisuuksiin. Infotilaisuuksia, kyläiltoja, hankekiertueita ym. järjestetään ja julkaisuja laaditaan hankkeessa ja yhteistyössä muiden järjestäjien kanssa. Tiedottamista tehdään myös erilaisista aihealueeseen liittyvistä ajankohtaisasioista (esim. lainsäädäntöön, hallintoon jne. liittyen) mm. hankkeen verkkosivujen, sosiaalisen median, yhteistyökumppaneiden ja median kautta. Verkkosivuille kootaan videomateriaaleja, tietokortteja sekä eri laajuisia julkaisuja kansantajuisista ohjeistuksista tieteellisiin julkaisuihin.

Ravinnepiika Kevätinfo-luentosarjojen sekä hankkeen muiden infojen (2016-2018) esitykset löytyvät sivun alaosasta kohdasta Materiaalit
Kevään 2018 kevätinfojen esitykset katsottavissa youtubessa:

Kevätinfo I:
Fosfori maassa ja kasvinravinteena - Helena Soinne
https://youtu.be/nucY-KzcXus
Fosforilannoitus nurmituotannossa - Maarit Hyrkäs
https://youtu.be/B48bPzzCNXU
Kevätinfo II:
Hautomokuori vaneritehtaan sivutuotteena - Sanna Kontinen
https://youtu.be/wuYEqYupzzs
Hautomokuori orgaanisena maanparannusaineena - Iina Haikarainen
https://youtu.be/kNu_SuuMhug
Biokaasulaitoksen mädäte viljelykäytössä - Päivi Kurki
https://youtu.be/bgVRywP-7zA
Kokemuksia kuivikevaihtoehdoista tuotantoeläimille - Riitta Savikurki
https://youtu.be/2OVcTvRCgtw

HELMET Pirtti – Maanosaajan matkassa -seminaari 28.3.2018
Materiaalit:

Johannes Tiusanen: Peltolohkon sisäinen vaihtelu
https://youtu.be/1WHn830GdgI

RAVINTEIDEN KIERTO
Tehokas ravinteiden hyväksikäyttö viljelykierroissa ja pyrkimys kohti suljettua ravinnekiertoa vähentävät maatalouden ympäristövaikutuksia ja ovat myös tärkeimpiä tekijöitä maatilan taloudellisen kannattavuuden kehittymisessä. Ravinnetaloutta voidaan eteläsavolaisilla tiloilla vielä huomattavasti parantaa nykyisestä. Osittain ravinnetalouden ongelmissa on kyse olemassa olevan tiedon ja keinojen tehottomasta käyttöönotosta, johon voidaan vaikuttaa tarjoamalla käytännön esimerkkejä, "vertaistukea", laskureita kustannuksista, hyötytarkasteluja sekä muita helppokäyttöisiä työkaluja päätöksenteon tueksi.

Aihetta lähestytään mm. ravinteiden kierron tehostamisen, lannan hyväksikäytön parantamisen, ravinnehävikkien ja pistekuormituksen minimoinnin sekä varastokaliumin selvitystarpeen kautta. Lisäksi tarvitaan tiedotusta mm. ilmastonmuutoksen tuomiin sääoloihin ennakoinnissa ja sopeutumisessa.

MAAN RAKENNE
Ravinnetalouden tehostamisen ja sitä kautta ravinnehävikkien vähentämisen osalta merkittävimpiä haasteita ovat maan rakenteen, maan kasvukunnon ja vesitalouden parantaminen. Lisätietoa tarvitaan mm. tiivistymisen ja eroosion vaikutuksista ja täsmäkeinoista näiden hallintaan.

VALUMAVESIEN HALLINTA
Valumavesien hallintaa parantamalla pystytään vähentämään vesistökuormitusta. esimerkiksi monivuotinen nurmiviljely ja suojavyöhykkeet ovat hyvin kustannustehokkaita ratkaisuja kaltevilla pelloilla. Aihetta lähestytään hankkeessa mm. pilotoimalla rajatulle valuma-alueelle tehtävää kosteikkojen ja luonnonmukaisten uomien yleissuunnittelua. Osana vesienhoitoa myös ranta-alueemme tarvitsevat pikaisia kunnostus- ja hoitotoimenpiteitä, niin luonnon kuin ihmistenkin hyvinvoinnin edistämiseksi. Hankkeessa pilotoidaan Maa- ja kotitalousnaisten Rannat kuntoon-konseptia, joka sisältää muunneltavan toimintamallin rantojen kunnostukseen yhdessä asukkaiden kanssa.

Etelä-Savon Rannat kuntoon -kohde valittu
Etelä-Savon Rannat kuntoon –kohteeksi valittiin Joroisten Valvatus yleisöehdotusten perusteella. Valvatus sijaitsee Saimaan Joroisselän valuma-alueella, joka on yksi Etelä-Savon vesienhoidon painopistealueista. Alueen aktiivisten maanomistajien ja muiden asiasta kiinnostuneiden kanssa viedään yhdessä eteenpäin hanketta, joka tähtää konkreettisiin vesienhoitotoimenpiteisiin ja samalla lisää laajempaa tietoisuutta vesienhoidon merkityksestä. Toimintaan voivat kaikki kiinnostuneet ilmoittautua mukaan.
Hankkeen etenemistä voit seurata myös Ravinnepiian facebook-sivun kautta: facebook.com/Ravinnepiika
Tutustu tiedotteiseen:
Rannat kuntoon –kohde valittu Etelä-Savosta
Rannat kuntoon -kohde Valvatuksen kuulumisia

NEUVO2020 JA MUUT TIEDOTUSAIHEET
Maatalouden tilakohtainen neuvonta on uudella ohjelmakaudella käynnistetty NEUVO2020-palvelun muodossa. Palvelu on otettu tiloilla hyvin vastaan ja neuvontaa on tehty runsaasti. Edelleenkään tieto NEUVO2020-palvelusta ei ole tavoittanut kaikkia viljelijöitä, joten tiedotusta tarvitaan lisää. Muita tiedotusaiheita esimerkiksi Maatila 2020, vesienhoidon toimenpideohjelma, Vesilain ruoppaus- ja ojitusilmoitukset, ympäristökorvausjärjestelmä, Nitraattidirektiivi ja Neuvo 2020 naisema- ja luontokohteiden kartoitus

Hankkeen toteuttajat: Etelä-Savon Maa- ja kotitalousnaiset, ProAgria Etelä-Savo ja Luonnonvarakeskus (Luke). Toteutusaika 1.9.2015–30.9.2019. Rahoitus: Euroopan maaseuturahasto

Lisätietoja:
ProAgria Etelä-Savo:
Hankevastaava Saara Ryhänen, saara.ryhanen@maajakotitalousnaiset.fi
puh. 040 4868 237

Luonnonvarakeskus LUKE:
Päivi Kurki, paivi.kurki@luke.fi, puh. 029 532 6285