Paimennuspalvelusta uutta yrittäjyyttä maiseman- ja luonnonhoitoon 2018-2019

Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry

Maisemahankkeet

Keskieurooppalaisia maisemalaidunnuksen toimintamalleja Suomen olosuhteisiin

Img 3920

Maatalousyrittäjät ja maatilat tarvitsevat uusia avauksia ja tuotteita, mitkä eivät ole riippuvaisia maataloustuista. Hankkeen idea on lähtöisin lammastiloilta. Niin maaseudulla kuin kaupungissa on paljon tarvetta maiseman- ja luonnonhoidolle. Suomen vähenevä luonnon monimuotoisuus, maiseman umpeutuminen sekä räjähdysmäisesti lisääntynyt vieraslajiongelma tarvitsevat uusia ja kustannustehokkaita innovaatioita luonnon monimuotoisuuden edistämiseen ja luonnonhoidon järjestämiseen. Paimennuspalvelua voidaan hyödyntää myös erittäin vaikeissa hoitokohteissa, vieraslajien torjunnassa, jyrkkien rinteiden hoidossa, kaupunkien ja seurakuntien avoimien viheralueiden hoidossa sekä kulttuurihistoriallisten ja museokohteiden hoidossa. Lisäksi yritysympäristöt sopivat erinomaisesti paimennuspalvelun kohteiksi, esimerkiksi laskettelukeskukset ja puistomaiset avoimet alueet.

Paimennuspalveluja voidaan tarjota myös hyvinvointi-, kulttuuri-, matkailu- tai ohjelmapalveluyrittäjille. Laiduntavat ja hyvin huolehditut eläimet tekemässä maiseman- ja luonnonhoitoa kiinnostaa asiakkaita. Maisema ja maisemahoito voidaan ottaa yrityksissä osaksi imagoa ja brändiä. Vapaasti laiduntavat lampaat ja niitä paimentavat koirat ovat erityisesti Green Caren näkökulmasta uusi mahdollisuus. Green Care yritykset voivat ostaa laidunnuspalveluita ja yhdistää sen kuntouttavaan toimintaan.

Hankkeessa tavoitteena on tuoda keskieurooppalaisia maisemalaidunnuksen toimintamalleja ja kustannusrakennetta sekä niiden käyttökelpoisuutta Suomen olosuhteisiin. Selvitettäviä asioita ovat muun muassa palvelun kysyntä, hoidon laadun kriteerit ja hoidon kustannukset ja asiaan liittyvät säädökset ja lait. Lisäksi tavoitteena on kartoittaa toimintaan liittyvät mahdolliset riskit. Hankkeessa myös selvitetään etäseurantaa. Tavoitteena on tuoda tietoa uudenlaisista tietoteknisistä menetelmistä eläinten pitoon ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Etämenetelmien avulla voidaan vähentää eläinten jatkuvaan valvontaan käytettävää työaikaa ja resursseja. Hankkeen tuotoksena laaditaan toimintamalli Suomen olosuhteissa toteutettavasta paimennuspalveluista. Toimintamallissa huomioidaan toimintaa koskevat yleiset säädökset ja ohjeet sekä laaditaan mallilaskelmia toiminnan kustannusrakenteesta ja kustannuksista.

​Hanketta toteutetaan 1.3.2018-31.12.2019. Hankkeen rahoittaa Suomen Kulttuurirahasto.

Lisätietoa: Leena Lahdenvesi-Korhonen, kehitysjohtaja maaseutumaisema ja luonnonhoito, Maa- ja kotitalousnaisten Keskus,
puh. 040 523 5122, leena.lahdenvesi-korhonen@maajakotitalousnaiset.fi