Rannat kuntoon -toimintamalli antaa selkeät ohjeet rantojen kunnostamiseen

2 min read

Uutinen

Maa- ja kotitalousnaisten Rannat kuntoon -hankkeessa kehitettiin muunneltavissa oleva toimintamalli rantojen kunnostamiseen.

Mkn uutinen rannat terhi ajosenpaa

Rannan asukkailla, maanomistajilla ja yhdistyksillä on kiinnostusta ja tahtoa kunnostaa rantoja, mutta heiltä puuttuu usein tietoa, miten lähteä liikkeelle ja mistä saada rahoitusta. Maa- ja kotitalousnaisten Rannat kuntoon -hankkeessa kehitettiin muunneltavissa oleva toimintamalli rantojen kunnostamiseen.

Toimintamallia kehitettiin kuudessa maakunnassa: Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Etelä-Pohjanmaalla, Pohjois-Karjalassa, Pohjois-Savossa ja Kanta-Hämeessä. Näillä alueilla kunnostettiin ranta-alueita eri menetelmin yhteistyössä vesiensuojeluyhdistysten, osakaskuntien, riistanhoitoyhdistysten, kyläyhdistysten, Vesistökunnostusverkoston sekä lukuisten muiden toimijoiden kanssa. Toimintamalli on tehty joustavaksi, ja sitä päivitetään hankkeen jälkeenkin uudella kokemustiedolla ja hyväksi todetuilla käytännöillä.

Toimintamalli kokoaa hajanaisen tiedon yhteen paikkaan

Vaikka pilottialueet ja alueilla testatut menetelmät olivat erilaisia, kaikista nousi esille yhteisiä rantojen kunnostusta estäviä ja hidastavia tekijöitä. Rantojen kunnostamiseen ei ole helppo löytää tietoa. Tieto on hajallaan, ja sen sisältö ei välttämättä avaudu, jos ei ole aiempaa kokemusta vesistöjen hoidosta ja kunnostamisesta.

Rantojen maanomistus on usein pirstaleinen ja monimuotoinen, mikä tekee rannan kunnostushankkeista haastavia. Hanketoimijoiden yhteisten tavoitteiden saavuttaminen on joskus vaikeaa. Rantojen kunnostamiseen on olemassa useita erilaisia rahoituksia, mutta rahoitusmuodot ovat joskus vaikeasti löydettävissä ja eri rahoitusmuotojen käytön mahdollisuuden arviointi eri alueilla sopivaksi voi olla vaikeaa. Laadittu toimintamalli kokoaa yhteen eri lähteiden tietoa ja helpottaa rantojen kunnostamisen aloittamista.

Toimintamallin tueksi on laadittu käytännönläheisiä osaohjeita: rannan kunnostamisen ABC, rahoitus, vesistön tilan arviointi, rannan perinnebiotoopit, rantametsän hoito, vesikasvillisuuden poisto, suojavyöhykkeet ja kosteikot, uimaranta, rannan rakenteet sekä ruoppaus. Pienet osakokonaisuudet on helppo ymmärtää ja valita juuri sille alueelle sopivat toimenpiteet. Kaikissa toimintamallin osaohjeissa on otettu huomioon toimenpiteiden vaikutus vesistön tilaan.

Rannat kuntoon -toimintamalli ja sen osaohjeet löytyvät Maa- ja kotitalousnaisten kotisivuilta verkko-osoitteesta www.maajakotitalousnaiset.fi/rannatkuntoon

Rannat kuntoon -hankkeen toiminta-aika oli 5.6.2015–31.12.2016. Ympäristöministeriö tuki hanketta Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskevasta, Raki-ohjelmasta.