Kestävä maisematuote -toimintamalli kulttuuriympäristön tuotteistamisen avuksi

2 min read

Uutinen

Toimintamalli tuotteistamiseen

Maisa seitseman kylan kierros katriina koski 64

Kulttuuriympäristöä ja -maisemaa on pyritty erilaisin ohjein, oppain ja toimintamallein tuotteistamaan vastuullisesti Suomessa jo parin vuosikymmenen ajan. Kuitenkin, etenkin maisemien, maisemakokonaisuuksien tai pienempien maiseman yksityiskohtien: perinnemaisemien ja perinnebiotooppien, rakennettujen ympäristöjen ja arkeologisen perinnön systemaattinen hyödyntäminen yritystoiminnassa, näyttäytyy Suomessa vähäisenä.

Arvokkaat maisema-alueet osin umpeutuvat maatalouden rakennemuutoksissa. Sama muutos on jo useamman vuosikymmenen ajan vaikuttanut perinnebiotooppeihin, uhanalaisimpiin luontotyyppeihin, jotka palvelevat merkittävästi luonnon monimuotoisuutta ja useita ekosysteemipalveluja. Monet kulttuuriympäristön arvopiirteet ovat vaarassa harvinaistua ja hävitä. Kun alkuperäinen tapa käyttää, tarvitaan uusia tapoja käyttää ja hyödyntää ja siten edesauttaa piirteiden säilymistä tuleville sukupolville.

Kohteiden ja piirteiden staattinen suojelu ei yksin riitä, tarvitaan monisektorista ja aktiivista aluekehitysyhteistyötä kulttuuriympäristön hyödyntämiseksi ja hoitamiseksi. Monet tutkimukset osoittavat, että kulttuuriympäristöä koskevan vuoropuhelun lisääminen alueiden identiteetin muokkaamiseksi, kohteiden hoitamiseksi, ympäristön laadun parantamiseksi ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden lisäämiseksi mm. matkailun kehittämisessä ja edistämisessä voi tuottaa sekä sosiaalisia hyötyjä että talouskasvua.

Kasvava matkailun paine keskittyy usein jo ennestään vilkkaan matkailun alueille ja aiheisiin. Nykyistä monipuolisemmalla kulttuuriympäristön tuotteistamisella voitaisiin myös tasata painetta, hillitä suosittujen kohteiden ylikulutusta ja samalla myös edistää kohteiden hoitoa. Luonnon ja kulttuuriympäristön tarjoamat ekosysteemipalvelut, luontolähtöiset, terveyttä ja hyvinvointia edistävät palvelut olivat myös MAISA Maiseman arvo -maaseudun ekosysteemipalveluiden pilotti -hankkeen keskiössä. Hankkeessa tuotteistettiin ja pilotoitiin yhdessä yrittäjien kanssa yhdeksän innovatiivista maisemapalvelutuotetta. Hankkeen tulokset on nyt koottu Kestävä maisematuote -toimintamalliksi.

Hanketta toteuttivat yhteistyössä LAB-ammattikorkeakoulu, Etelä-Suomen maa- ja kotitalousnaiset, ProAgria Etelä-Suomi ry ja Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry. Hankkeen rahoitti maa- ja metsätalousministeriö.

Lisätietoa:
Leena Lahdenvesi-Korhonen
kehitysjohtaja, maiseman- ja luonnonhoito
leena.lahdenvesi-korhonen@maajakotitalousnaiset.fi