Uimarannan ja uimapaikan kunnostaminen

4 min read

MKN Maisemapalvelut

Uimarannan kunnostamisella ja hoidolla voidaan lisätä rannan virkistyskäyttöä sekä parantaa uinti- ja veneilymahdollisuuksia.

Uimarannan kunnostamisella ja hoidolla voidaan lisätä rannan virkistyskäyttöä sekä parantaa uinti- ja veneilymahdollisuuksia.

Uimarannan kunnostamiseen on monia hyviä tapoja. Hoidossa on hyvä ottaa huomioon myös maisemalliset tekijät sekä rantakasvillisuuden ja rannan eliöstön elinolosuhteiden kohentaminen.

Yksinkertaisimmillaan uimarannan kunnostaminen voi olla pieniä siivous- ja hoitotoimenpiteitä käsityökaluilla tai yksittäisten terävien kivien poistoa sekä rannalle ajautuneen ja pohjaan painuneen kasvimassan keräämistä. Suurempia rannan kunnostustöitä voivat olla rannanruoppaus ja rannan muotoilu tai rannan vahvistaminen kivillä.

Uimaranta on yleiseen käyttöön tarkoitettu rakennettu tai luonnon ranta, millä on vähimmäistason varustelu ja hoito ja ylläpito on sovittu joko julkisen tai yksityisen tahon vastuulle. Uimapaikka on mikä tahansa uimiseen käytetty luonnonvarainen ranta.

Jos paikalle ohjataan käyttöä, tulee se varustaa kuten vähimmäistasoinen uimaranta. Sekä uimarannan että uimapaikan on täytettävä turvallisuusvaatimukset. Suunnittelussa otetaan huomioon esteettömyys mahdollisuuksien mukaan. Tässä käsitellään ei virallisen uimarannan kunnostusta.

Tee näin

1. Ota yhteys maanomistajaan tai kuntaan.

2. Järjestä uimarannalle yhteinen tapaaminen.

3. Tiedota tapaamisesta etukäteen kyläläisille.

 • Keskustelkaa, mitä kunnostustoimia tarvitaan ja miten aluetta halutaan kehittää.
 • Määritelkää alueen koko ja rajaus.
 • Ota mukaan haluttaessa suunnittelija.

4. Tee päätös kunnostamisesta ja kunnostamisen suunnittelusta.

 • Selvitä, kenen vastuulla on päätöksenteko.

5. Määrittele kunnostuksen keskeiset tavoitteet.

 • Kaikki uimarannan rajanaapurit ovat myönteisesti mukana.
 • Ranta on turvallinen lapsille.
 • Ranta on esteetön.
 • Rantaa tullaan hoitamaan luonnolle kestävällä tavalla.
 • Jatkohoito mietitään valmiiksi.

6. Selvitä rahoitusmahdollisuudet ja rahoitustavat.

 • Selvitä, osallistuuko kunta kustannuksiin.
 • Kts. Rahoitukset.

7. Hoida kunnostamiseen tarvittavien lupien ja asiakirjojen teko.

 • Hae kunnan lupa alueen kunnostamiseen.
 • Osakaskunta voi toisinaan päättää rahoituksen hakemisesta.
 • Luvanvaraisia toimia ovat mm. ruoppaaminen, rantaviivan muuttaminen ja puuston poistaminen.
 • Uimarannalle tulevat rakennukset ja rakennelmat vaativat rakennus- tai toimenpideluvat.
 • Selvitä erityisen oikeuden kirjaaminen maanmittauslaitoksen rekisteriin.
 • Ilman aluehallintoviraston (AVI) lupaa tonttiin kuuluvaa maa-aluetta ei saa suurentaa täyttämällä vesialuetta. Pienimuotoinen käyttörannan muokkaus ja uimarannan peittäminen hiekalla on yleensä mahdollista ilman lupamenettelyä. Luvantarpeesta voi pyytää lausunnon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ELY-keskus).
 • Vesilain mukaan hankkeesta ei saa aiheutua vältettävissä olevaa ja hankkeen tarkoituksen kannalta tarpeetonta haittaa. Rannan luontainen muoto ja sen sijainti tulee kaikissa hankkeissa pyrkiä säilyttämään ja erityisesti tulee ottaa huomioon luonto- ja vesiympäristö maisema-arvoineen.
 • Toimenpiteistä voi aiheutua haittaa esim. luonnolle ja kalakannoille. Vesialueen täyttäminen on pääsääntöisesti luvanvaraista (AVI). Vesiympäristön ja -maiseman yleisten suojelutavoitteiden mukaisesti vesialueen täyttöä ei tulisi lainkaan tehdä rannan kunnostuksissa.
 • Luvan saanti edellyttää erityisiä tarveperusteluja; pelkästään tontin laajentaminen ei ole perusteeksi riittänyt. Vesialueen täyttöä ei voi pitää varsinaisena rannan kunnostuksena.
 • Rannan ja vesialueen ”juridinen” raja kulkee vesistön keskivedenkorkeudessa. Poikkeuksen tähän tekevät ne vesistöt, joiden rannan raja on määrätty lupakäsittelyssä. Vesialue on useimmiten yhteisomistuksessa. Täyttöihin saatetaan tarvita myös maankäyttö- ja rakennuslain mukainen toimenpidelupa tai asemakaava-alueilla kunnan rakennusvalvontaviranomaisen maisematyölupa.

8. Tee uimarannasta turvallinen ja vaatimukset täyttävä.

 • Ota huomioon suunnittelussa esteettömyys ja turvallisuus.
 • Vähimmäisvaatimuksena ovat pelastusrengas ja heittoliinat.
 • Suosituksena on pelastusvene tai lauta.
 • Mikäli ranta ei ole loiva hiekkaranta, tarvitaan laituri, jossa on veteen johtavat portaat.
 • Turvaa huolto- ja pelastusajoneuvojen pääsy rantaan, laita ilmoitustaululle paikan koordinaatit hälytysajoneuvoja varten.
 • Lue lisää rannan muokkauksesta ja uimarannan parantamisesta.
 • Iloa ja hyötyä esteettömyydestä -oppaasta saat tietoa vaihtoehdoista

9. Tee tai teetätä riittävän tarkka uimarannan kunnostussuunnitelma rahoitushakemukseen.

 • Kokoa työryhmä kyläläisistä ym. keskeisistä henkilöistä.
 • Ota mukaan tarvittaessa asiantuntija, joka osaa suunnittelun ja hankehaun.
 • Kirjoita hakemukseen asiat, jotka rahoittaja vaatii, kuten uimarannan taustatiedot, kunnostuksen tavoitteet ja toimenpiteet, kustannusarvio ja hoidon jatkuvuus. Liitä asiaa valaisevat kartta ja valokuvat hakemukseen.

10. Selvitä kustannukset

 • Kustannuksia ovat esimerkiksi hiekkarannan kunnostus, salaojitus, pysäköintipaikan ja kääntöpaikan kunnostaminen, uusien rakennelmien teko, vanhojen rakennelmien kunnostus, ilmoitustaulut, kasvillisuuden lisäys.
 • Kysy yleinen hintataso alueellisilta urakoitsijoilta.

11. Odota päätös rahoituksesta

 • Sovi, kuka tai ketkä ottavat vastaan päätöksen.

12. Tarkenna työsuunnitelma ja aikataulu

 • Tehkää yhteinen päätös lopullisista toimenpiteistä; niitto, raivaus, rannan rakenteet.
 • Muista pysäköinti ja opastus.
 • Muut mahdolliset toimenpiteet; pintamaan ja juurakoiden poisto, suodatinkankaan ja hiekan levityslevitys ym.

13. Teetätä urakointi

 • Kilpailuta tarvittaessa, hintarajojen tulee olla rahoittajan ohjeiden mukaiset.
 • Tee kirjallinen sopimus urakonnista.

14. Järjestä tarvittaessa talkoot

 • Sovi yhteistyöstä eri yhdistysten kanssa.
 • Huolehdi talkoovakuutus.
 • Sovi talkoiden vetäjä ja kahvitus.
 • Etsi mahdollinen sponsori.

15. Muista työn valvonta

16. Loppukatselmus ja jatkohoito

 • Sovi, ketkä tekevät loppukatselmuksen ja hyväksyvät työn.
 • Sovi alueen hoidosta ja kunnossapidosta jatkossa.
 • Tiedota uimapaikan valmistumisesta.
 • Lisätietoa: Hiekkarantojen hoito-opas

17. Hankkeen lopputyöt

 • Raportoi hankkeen toteutumisesta mahdollisen rahoittajan ohjeiden mukaisesti.