Eihän yhdistyksenne ole poistolistalla!

3 min read

Uutinen

Patentti- ja rekisterihallitus on poistamassa yhdistysrekisteristä yhdistyksiä.

Mkn uutinen arkisto pixhill

Patentti- ja rekisterihallitus on poistamassa yhdistysrekisteristä yhdistyksiä, jotka eivät ole tehneet rekisteri-ilmoituksia vuoden 1995 jälkeen. Poistouhan alla on toimiviakin yhdistyksiä, joissa esimerkiksi yhdistyksen nimenkirjoittaja- ja osoitemuutokset ovat unohtuneet tekemättä. Aikaa asian korjaamiseen on 12.1.2017 saakka, joten nyt on aika toimia.

Poistouhan alla on noin 41 000 yhdistystä. Poistomenettely perustuu heinäkuussa 2016 voimaan tulleeseen yhdistyslakimuutokseen, jonka tarkoitus on lisätä rekisterin ajantasaisuutta ja mahdollistaa toimimattomien yhdistysten poistamisen rekisteristä. Lopettamisuhan alla olevat yhdistykset löytyvät PRH:n nettisivuilta.

Oman yhdistyksen tilanne

Poistouhan alaiset yhdistykset on merkitty listaan kunnittain, ja listasta voidaan tehdä hakuja. Poistouhkalistalla on myös toimivia maatalousseuroja, maamiesseuroja, maa- ja kotitalousseuroja, pienviljelijäyhdistyksiä, maa- ja kotitalousnaisten yhdistyksiä ja vastaavia, joilta muutosilmoitukset ovat jääneet tekemättä. Nyt on aika huolehtia, että ilmoitus yhdistyksen toiminnan jatkumisesta, muuttuneista nimenkirjoittajista ja osoitteenmuutoksista tehdään Patentti- ja rekisterihallitukseen.

Kun yhdistyksen toiminta on hiipunut

Jos yhdistys ei ole toiminut aikoihin, toiminnan uudelleen viriäminen ei ole näköpiirissä eikä yhdistyksellä ole varoja, yhdistyksen toiminta päättyy yhdistysrekisteristä massapoiston yhteydessä. Ennen kun yhdistyksen annetaan lakkautua, kannattaa selvitellä voisiko uinumassa olleen yhdistyksen puhaltaa uudelleen käyntiin. Tilanteet ovat voineet muuttua esimerkiksi paikkakunnalle muuttaneiden uusien ihmisten tai aikuistuneen uuden sukupolven ansiosta. Kannattaa selvittää viimeksi ilmoitetut nimenkirjoittajat ja järjestää yhteistä neuvonpitoa senioritoimijoiden sekä mahdollisten uusien toimijoiden välillä. Mikäli innostusta riittää, kutsutaan yhdistyksen kokous koolle toiminnan jatkamiseksi. Lähekkäin toimivien yhdistysten yhdistymisvaihtoehtoakin kannattaa harkita.

Yhdistysten varat

Osalla lakkautettavista yhdistyksistä on myös omaisuutta. Jokaisen yhdistyksen omissa säännöissä on maininta siitä, miten yhdistyksen varat on käytettävä, jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan. Useissa järjestömme yhdistysten säännöissä varojen käytöstä on pyydettävä lausunto ProAgria Keskukselta tai maa- ja kotitalousnaisten piirikeskukselta.

Lakkautetun yhdistyksen edustajat saavat viiden vuoden kuluttua rekisteristä poiston jälkeen käyttää varat selvitystoimien mukaisesti elleivät varat ylitä 8 000 euroa eikä yhdistyksellä ole velkoja.

Viimeisimmät nimenkirjoittajat yhdistysnetistä

Toimimattoman, mutta varallisuutta omaavan yhdistyksen kannattaa selvittää nimenkirjoittajat ja ryhtyä toimenpiteisiin yhdistystoiminnan lopettavien kokousten aikaansaamisiksi. Niissä voidaan päättää varojen käytöstä, vaikka toiminta tämän jälkeen loppuisikin. Yhdistyksen kokouksen päätöksellä varat voi lahjoittaa lakkautuvan yhdistyksen toimivalle rekisteröityvälle alaosastolle tai toiselle aktiiviselle yhdistykselle. Näin varat tulevat lähialueen ja saman tarkoituksen hyväksi.

Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysnetin (www.prh.fi / yhdistysnetti) kautta ostettavasta yhdistyksen rekisteriotteesta selviävät viimeksi ilmoitetut yhdistyksen nimenkirjoittajat. Rekisteriote maksaa 4,34 € ja se maksetaan verkkopankkimaksulla tai luottokortilla. Rekisteriote on käytettävissä heti maksun jälkeen.

Yhdistyksen toiminnan päättäminen

Yhdistyksen jäsenten päätökseen perustuvassa yhdistyksen purkamisessa ja toiminnan lopettamisessa on noudatettava kyseisen yhdistyksen sääntöjä. Useiden yhdistysten säännöissä purkamispäätökseen vaaditaan 3/4 enemmistö ja lopettamisasia on käsiteltävä kahdessa kokouksessa. Lopetettavan yhdistyksen kokouksissa voidaan myös tehdä päätökset alaseuran muuttamisesta pääseuraksi, päättää omaisuuden luovuttamisesta, muuttaa tarvittaessa sääntöjä tai päättää kokonaan uuden yhdistyksen perustamisesta. Ohjeet yhdistyksen perustamiseen löytyvät maa- ja kotitalousnaisten nettisivujen yhdistyssivuilta.

Maa- ja kotitalousnaisilla rekisteröitymisen paikka

Monet vilkkaasti toimivat maa- ja kotitalousnaisten yhdistykset ja naisostot tai -jaostot ovat pääseuran, esimerkiksi maaseutu- tai maamiesseuran rekisteröitymättömiä alaosastoja tai jaostoja. Rekisteröitymättömien yhdistysten luottamushenkilöiden tiedot on yleensä annettu tiedoksi vain rekisteröidylle pääseuralle, eikä niitä ole ilmoitettu yhdistysrekisteriin, koska alaseura on rekisteröitymätön. Jos pääseuran toiminta on loppunut ja alaosasto toimii, alaosaston on syytä rekisteröityä. Rekisteröitymättömäksi yhdistykseksi ei kannata jättäytyä, sillä rekisteriin merkitsemättömän yhdistyksen sitoumuksista vastaavat sen luottamushenkilöt henkilökohtaisesti ja yhteisvastuullisesti.

Jos yhdistys löytyy poistouhkalistalta, toimi näin 12.1.2017 mennessä:

  1. Tehkää normaali muutosilmoitus, jossa ilmoitetaan ajantasaiset nimenkirjoittajat ja yhdistyksen osoite rekisteröitäväksi yhdistysrekisteriin. Ilmoituksen allekirjoittaa yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja tai hänen valtuuttama henkilö. Ilmoitus tehdään joko paperilla tai sähköisesti. Ohjeet, ilmoituksen hinnat ja lomake löytyvät Patentti- ja rekisterihallituksen nettisivuilta.
  2. Mikäli yhdistyksen nimenkirjoittajat ja osoitetiedot ovat pysyneet samoina yli 20 vuoden ajan, voi toiminnan jatkumisesta ilmoittaa vapaamuotoisesti. Ilmoituksen allekirjoittaa yhdistysrekisteriin merkitty hallituksen puheenjohtaja tai muu nimenkirjoittaja tai näiden valtuuttama henkilö. Ilmoitus lähetetään sähköpostitse: kirjaamo@prh.fi tai postitse Patentti- ja rekisterihallitus, Valvonta- ja lakiyksikkö, PL 1140, 00101 Helsinki.

Lisätietoja:
www.prh.fi
www.maajakotitalousnaiset/järjestötoiminta