Kylään maisemaan - maisema kylien identiteetin ja matkailun veturina 2018-2021

Kylään maisemaan  -hankkeessa aktivoidaan ja innostetaan arvokkaiden maisema-alueiden asukkaita ja yrittäjiä kehittämään omaa toimintaansa ja oman alueensa elinvoimaisuutta siten, että se houkuttelee alueille matkailijoita ja edistää kylien yritystoiminnan kehittymistä.

Hanketta toteutetaan järjestämällä pajoja tapahtumien, historian ja paikalliskulttuurin hyödyntämisestä sekä viestinnästä. Toimenpiteillä tuodaan alueiden arvot ja mahdollisuudet asukkaiden ja maanomistajien tietoisuuteen ja kannustetaan heitä niiden hyödyntämiseen ja niiden tarjoamiseen yritystoiminnassa. Toteutus viedään mahdollisimman lähelle käytäntöä toteuttamalla ideoita ja suunnitelmia pajoissa ja paikallisissa tapahtumissa.

Eri alueiden toimijat vierailevat toisissaan ja sparraavat toisiaan. Alueet viestivät aktiivisesti. Hankkeessa muodostetaan sisäinen viestintäkanava, missä eripuolilla toimivat voivat vaihtaa ajatuksiaan. Lisäksi avataan avoin viestintäkanava, missä alueet voivat viestiä toiminnastaan ulospäin. Hankkeessa syntyviä paikallisia ideoita testataan kansainvälisillä opiskelijaryhmillä. Pajatoiminnan seurauksena tavoitteena on edistää laajentuvaa ja uutta yrittäjyyttä.

Tavoitteena on, että alueen asukkaille syntyy syvempi kiinnostus ja arvostus omaa ympäristöään kohtaan, yhteisöllisyys lisääntyy, kiinnostus ympäristön hoitoon lisääntyy ja muodostuu arvokkaiden maisema-alueiden välinen viestinnällinen verkosto. Hanketta toteutetaan kahdella maisema-maisema-alueella/maakunta, Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä ja Uudellamaalla. Hanke hakee aktiivisesti hankekumppaneita muista käynnistyvistä ja meneillään olevista arvokkaita maisema-alueita koskevista hankkeista valtakunnallisen arvokkaiden maisema-alueiden viestintäyhteistyön synnyttämiseksi.

Projektet Vyn till byn vill främja intresset och värdesättandet av den egna kulturmiljön. I Finland finns 156 nationellt värdefulla landskapsområden och hundratals regionalt värdefulla områden. Värdet av värdefulla kulturlandskap består av välskött natur, vårdade odlingsmarker och en traditionell byggnation. Kulturlandskapen är inga museer. Man lever där precis som överallt i vårt land, bygger nytt, restaurerar gammalt, vårdar skogar och utnyttjar miljön på olika sätt. Ett värdefullt landskap är attraktivt för både fastboende och fritidsbesökare.  

Enligt forskning är äkta upplevelser och historier lockande för resenärer. En kommersiellt attraktiv produkt tar sin styrka ur lokalhistoria och tradition. Man bör också komma ihåg att skötseln av värdefulla landskapsmiljöer ofta även kan finansieras med olika stödformer. Detta kan underlätta vården och skötseln av gamla byggnader och konstruktioner.

Projektet Vyn till byn arrangerar workshoppar runt olika teman kring historia, lokalkultur och hur man informerar om och på ett hållbart sätt utnyttjar sin kulturmiljö i marknadsföring. Workshopparna kan sporra till nytt företagande. Projektet arrangerar också utfärder mellan kulturlandskapen, samlar ett nätverk av intresserade och skapar gemensamma varumärken för de värdefulla miljöerna. Projektet drivs av Maa- ja kotitalousnaisten keskus ry i samråd med Maa- ja kotitalousnaiset i Södra Finland. Det EU- och NTM-centralen i Tavastland och Nyland finansierade projektet samarbetar aktivt med föreningar och övriga projekt.

Hanketta toteuttaa Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry yhteistyössä ProAgria Etelä-Suomi ry/Etelä-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten piirikeskuksen kanssa. Kylään maisemaan -hankkeen toiminta-aika on 1.7.2018-28.2.2021. Hanke toimii Hämeen ja Uudenmaan maakuntien alueilla. Hanketta rahoittavat Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ja Hämeen ja Uudenmaan Ely-keskukset.

Seuraa hanketta

@kylaanmaisemaan   @kylaan_maisemaan

#kyläänmaisemaan #vyntillbyn #arvokkaatmaisemat #kulturmiljö #mknruoka #mknmaisema #mknyritys #ruokamaisema #kulttuuriympäristö #maaseutu #maistuvamaaseutu #maajakotitalousnaiset

Lisätietoa hankkeesta: Leena Lahdenvesi-Korhonen p. 040 523 5133, leena.lahdenvesi-korhonen@maajakotitalousnaiset.fi

 


Jaa

Tapahtumat

Artikkelit

Videot

Hanketoimijat