UHMA -Uhanalainen maaseudun luonto hoitoon yhteistyöllä -hanke

HANKE ON PÄÄTTYNYT 31.12.2019. Hyödynnä hankkeen materiaaleja täältä.

Uhma tunnuskuva nettiin
UHMA - Uhanalainen maaseudun luonto hoitoon yhteistyöllä hankkeessa edistetään luonnon- ja maisemansuojelullisesti arvokkaiden maatalousalueiden hoitoa ja säilymistä Etelä- ja Keski-Pohjanmaan sekä Pohjanmaan maakunnissa.
Hankkeessa luodaan uusia maisemanhoitoverkostoja, yhdistetään kohteita ja tekijöitä toisiinsa sekä edistetään pohjalaismaakuntienvälistä yhteistyötä mm. laiduntamisessa. Tavoitteena on kehittää maisemanhoidon taloudellista kannattavuutta, saada laidunnuksen piiriin mahdollisimmanisoja laidunalueita sekä ohjata maaseudun asukkaita hyödyntämään luonnon- ja maisemanhoidon rahoitusmahdollisuuksia innovatiivisesti. Yksi tavoite on myös lisätä maaseutumaiseman arvostusta sekä innostaa maanomistajia, viljelijöitä, yhdistyksiä, yrityksiä ja muita toimijoita hoitamaan maisemaa ja luonnon monimuotoisuutta maaseudulla.
Hankkeessa kehitetään alueellisia rahoitus- ja toimenpidemalleja mm. vieraslajien torjuntaan sekä arvokkaiden luontokohteiden hoitoon. Toimenpidemalleilla vähennetään maatalousluonnon monimuotoisuutta uhkaavia tekijöitä; vieraslajiesiintymiä ja umpeenkasvua sekä turvataan maisemanhoidon jatkuvuutta.
Hyödynnämme tehtyjä luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelmia ja inventointeja sekä kartoitetaan luontotyyppien ja lajiston säilymisen kannalta erityisen tärkeitä alueita. Kohteisiin laaditaan esimerkkisuunnitelmia, joilla testataan uusien toiminta- ja rahoitusmallien, kuten kummi- ja sponsoritoiminnan käynnistämistä maisemanhoidossa. Tämän lisäksi kehitetään lajistollisesti arvokkaiden pientareiden, taajamaniittyjen ja muiden korvaavien elinympäristöjen hoitotoimenpiteitä siten, että ne edistävät ja säilyttävät maatalousalueiden lajistollista monimuotoisuutta.
UHMA - Uhanalainen maaseudun luonto hoitoon yhteistyöllä -hankkeen toteutusaika on 1.3.2016-31.12.2019. Toteuttajana on ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry. yhteistyössä ProAgria Keski-Pohjanmaan, Luonnonvarakeskuksen ja Metsähallituksen kanssa. Hanke rahoitetaan EU:n maaseuturahaston tuella.
Projektet ”Samarbete för vård av hotad landsbygdsnatur” eller ”UHMA”

I Projektet ”Samarbete för vård av hotad landsbygdsnatur” eller ”UHMA” (Uhanalainen maaseudun luonto hoitoon yhteistyöllä) befrämjas skötsel och skydd av naturskydds- och landskapsmässigt värdefulla områden i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten.

I projektet skapas nya nätverk för landskapsvård och vårdare kopplas samman med objekt i behov av vård. Även samarbetet mellan landskapen i Österbotten befrämjas i och med projektet.

Målet är att utveckla ekonomisk lönsamhet inom landskapsvården, att få möjligast många områden att omfattas av betesskötsel, samt att uppmuntra landsbygdens invånare till innovativa finansieringsmöjligheter för natur och landskapsvård.

Målet är även att öka uppskattningen av landsbygdens landskap samt uppmuntra, förutom markägare och bönder, även föreningar och företag att sköta om landskapet och naturens mångfald på landsbygden. I projektet utvecklas lokala finansierings- och verksamhetsmodeller bland annat för bekämpning av främmande arter och vård av naturområden.

På basen av tidigare uppgjorda inventeringar och planer kartläggs områden som är speciellt viktiga för bevarandet av hotade naturtyper och arter. Med hjälp av planer för sk. modellskötselobjekt testas nya finansierings- och verksamhetsmodeller för landskapsvård, såsom fadder- och sponsorverksamhet. För att bevara artmångfalden på landsbygden utvecklas även skötselmodeller för vård av artrika vägrenar, ängsområden i tätorter och andra sk. kompenserande livsmiljöer.

UHMA - ”Samarbete för vård av hotad landsbygdsnatur” –projeket genomförs under tiden 1.3.2016-31.12.2019. ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry/Södra Österbotten är projektägare och genomför projektet tillsammans med projektpartnerna ProAgria Keski-Pohjanmaa ry/Mellersta Österbotten, Naturresursinstitutet och Forststyrelsen. Projektet finansieras av Europeiska landsbygdsfonden.

Materiaalit:
Tutustu materiaaleihin alempana.