Nurmet Rahaksi (NuRa), 1.7.2015–30.4.2019

ProAgria Itä-Suomi

Nurmet rahaksi -hanke on 3-vuotinen nurmituotannon resurssitehokkuutta, kannattavuutta ja kilpailukykyä parantava hanke.

Dsc00479

Nurmet Rahaksi (NuRa)

1.7.2015–30.4.2019

Nurmet rahaksi -hanke on 3-vuotinen nurmituotannon resurssitehokkuutta, kannattavuutta ja kilpailukykyä parantava hanke. Hankeen tavoitteena on parantaa maatilojen sopeutumista ilmastonmuutokseen, tehdä yksittäisten rehuntuotantotoimenpiteiden kustannus-hyöty analyysejä, kehittää toimijoiden välistä yhteistyötä sekä vahvistaa kansainvälistä tiedonsiirtoa.

Hanketta koordinoi Luke Maaninka ja sen muita toteuttajia ovat ProAgria Pohjois-Savo ja Savonia Amk. ProAgrialla on keskeinen rooli tiedonsiirrossa. Uusinta tietoa jalkautetaan mm. nurmiryhmien ja nurmipaketeissa tehtävän työn kautta (kuva 1). Lisäksi ProAgria osallistuu mm. poikimahalvaustutkimuksen tilatason tutkimukseen ja huolehtii kaksisuuntaisesta tiedonsiirrosta ryhmätapaamisissa. Kaksisuuntaisen tiedonsiirron tavoitteena on uuden tiedon jalkauttaminen neuvontaa, koulutukseen ja viljelijöille. Samalla lisätään tutkijoiden ymmärrystä tutkimustiedon käytännön sovellettavuudesta.

Luke:n viestintäsuunnitelmaan kirjattu hankekuvaus:

Nurmet Rahaksi -hankkeen tavoite on kehittää nurmirehuntuotannon kannattavuutta. Hanke koostuu neljästä toimenpidekokonaisuudesta:

1) Uuden tiedon hankinta ja tuottaminen

2) Tuotannon kokonaisuuden hallinta

3) Tiedon siirto, osaamisen vahvistaminen ja kansainvälinen yhteistyö

4) Hankkeen koordinointi

Toimenpidekokonaisuudessa 1 (TPK1) tietoa tuotetaan aiheista ”Nurmen niittoaikastrategiat ja rehujen tuotantovaikutus”, ”Laji- ja lajikeseosten optimointi eri niittosysteemeihin”, ”Nurmen täydennyskylvö”, ”Palkokasvien käyttömahdollisuudet valkuaislähteenä” sekä ”Rehun kivennäisainekoostumus”. TPK 1:n tuloksia käytetään TPK2:ssa mallintamiseen. Tulosten perusteella kehitetään tila- ja nurmen korjuuajan ennustemalleja, tarkennetaan ruokinnan suunnittelumalleja ja kehitetään ilmastonmuutoksen ennakointiin tarvittavia kasvumalleja. Mallintamisessa tehdään yhteistyötä alan kansainvälisten huippuasiantuntijoiden kanssa. TPK3:ssa tieto siirretään käytäntöön. Neuvonta- ja koulutusorganisaatiot ovat mukana jo tutkimuksessa ja tiedon hankinnassa. Näin uudet käytännöt leviävät tehokkaasti neuvojien ja maatalousyrittäjien vastavuoroisen viestinnän, pienryhmätyöskentelyn, demostroinnin, pilotoinnin, sähköisen materiaalin, sosiaalisen median sekä ammattilehtiartikkeleiden avulla viljelijöille ja alan opiskelijoille. Kansainvälisyys on vahva elementti: tietoa tuodaan mm. asiantuntijaryhmiin Euroopasta ja toisaalta välitetään tietoa erityisesti Ilmastonmuutoksen MACSUR-yhteistyöverkoston kautta. Hankkeen päätoteuttaja on Luonnonvarakeskus (Luke), Maaninka ja yhteistyökumppaneina toimivat Savonia-ammattikorkeakoulu sekä ProAgria Pohjois-Savo. Hanketta rahoittaa Euroopan maaseuturahasto.

Nurmet Rahaksi (hankenro 10640) kesto 1.7.2015 – 30.4.2019

Hankkeen hallinnoija: Luonnonvarakeskus (Luke) (hanke/projektipäällikkö/yhteyshenkilö: Maarit Hyrkäs, maarit.hyrkas(a)luke.fi ja puh. 029 532 6150) https://www.luke.fi/projektit/nura/

Muut toteuttajat: Savonia Ammattikorkeakoulu Oy, ProAgria Pohjois-Savo ry