Energiaälykäs maaseutu

ProAgria Länsi-Suomi
Energiaalykas maaseutu hanke
Hankkeen keskeisinä teemoina ovat energiatehokkuus, päästöttömät energiantuotantomuodot, energian varastointiratkaisut, puhtaan teknologian ratkaisut, kaasutalous, huoltovarmuus ja kiertotalous. Läpileikkaavana teemana kulkee biotalous.
Hankkeessa on neljä eri toimintakokonaisuutta:
Maaseudun yritysten älykkäät energiaratkaisut
Pyritään etsimään yrityskohtaisesti taloudellisesti järkevimmät vaihtoehdot energian ja kustannusten säästöön ja hiilijalanjäljen pienentämiseen. Erityisesti huomioidaan puhtaan teknologian ratkaisut, energiatehokkuus, uusituvat energiantuotantomuodot (puu, aurinko, pientuulivoima, pienvesivoima) ja erityyppiset energian varastointiratkaisut. Hankkeessa edistetään energiayrittäjyyttä sekä kohderyhmän energiatehokkuusratkaisuja ja siirtymistä vähähiilisiin energian tuotantoratkaisuihin.
Vähähiiliset energiaratkaisut maatiloille
Hanke informoi hyvistä kokemuksista ja esimerkeistä sekä kannustaa uusia toimijoita miettimään ja toteuttamaan erilaisia uusiutuvan energian tuotantoratkaisuja. Hankkeessa toteutetaan biokaasuteemaisia pienryhmiä tavoitteena saada käynnistymään biokaasun tuotantoyksiköitä.
Maaseudun älykkäät sähkönkulutus ratkaisut
Hanke edistää ja etsii demoja älykkäiden sähköverkkojen ja kysyntäjouston potentiaalista sekä niiden tuomista mahdollisuuksista energian pientuotannon hyödyntämisestä maaseudun yrityksissä ja maatiloilla.
Kiertotalous ja huoltovarmuus
Kiertotalous: Hanke edistää kiertotalouden toimintamallia erityisesti energianäkökulmasta, keskittyen mm. lannan, peltoenergian ja puupohjaisten materiaalien kokonaisvaltaiseen hyödyntämiseen.
Huoltovarmuus: Poikkeukselliset sääolosuhteet, energian ja veden jakelun toimintahäiriöt, tietoliikennekatkokset, suuronnettomuudet, tulipalo, ilkivalta, tuhoeläimet sekä kasvi- ja eläintaudit muodostavat uhkia maatilan toiminnan jatkuvuudelle. Energiahuoltovarmuuden varmistamiseksi maatiloille ja yrityksille laaditaan tarkistuslista poikkeustilanteiden varalle.
Verkostoituminen
Hankeen yhtenä vahvana kulmakivenä on olemassa olevat verkostot ja niiden vahvistaminen. Hanke järjestää verkostoitumis- ja opintomatkoja sekä kotimaahan että ulkomaille.
Lounais-Suomen yhteistoimintaverkostoa kehitetään edelleen yhteistyössä alueen maatilojen, yritysten, energiayhtiöiden sekä alan kehittäjä- ja toimijaorganisaatioiden kanssa. Lisäksi ylläpidetään yhteyksiä alueellisesti ja kansallisesti uusituvan energian neuvojien verkostoon. Hankeen yhtenä toimintamallina on toimia tietynlaisena verkostoitumispankkina yhdistämällä tarvittaessa eri toimijoita yhteen.
Hanke osallistuu tarvittaessa maakunnallisiin ja valtakunnallisiin uusiutuvan energian kehityssuuntia linjaaviin ja ideoiviin työryhmiin.
Hanke edistää maaseutuohjelman tavoitteiden saavuttamista alueellisesti mm. seuraavissa asioissa:
  1. osaaminen
  2. tiedonkulku
  3. innovaatiot ja yhteistyö
  4. ilmastonmuutoksen hillintä
  5. monipuolistuva yrittäjyys
  6. yrittäjien yhteistoiminta
Hanketta toteuttavat yhteistyössä ProAgria Länsi-Suomi ja AF-Innova.
Hankkeen kohderyhmänä ovat maatilat ja maaseudun mikro- ja pk-yritykset Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. Hanketta rahoittavat Satakunnan ja Varsinais-Suomen ELY-keskukset Mannersuomen maaseudun kehittämisohjelmasta.

Yhteystiedot

Manu Hollmén, ProAgria Länsi-Suomi
p. 0400 422 658, manu.hollmen[at]proagria.fi
Jukka Kontulainen, ProAgria Länsi-Suomi
p. 040 829 8135, jukka.kontulainen[at]proagria.fi
Esa Merivalli, AF-Innova, hankkeen projektipäällikkö
p. 044 988 3180, , esa.merivalli[at]af-innova.fi