Maankäytön ja kaavoituksen selvitykset

Kuva. Sinikka Jokela

Helpota ja tehosta yleiskaavan laadintaa, selvitä perustiedot hankesuunnittelun pohjaksi

Maatilaselvitys tukee maankäytönsuunnittelua

Maatilaselvityksessä selvitämme alueella asuvien maanviljelijöiden mielipiteet. Kaavoittaja saa kattavan kuvan maatalouden nykytilasta ja tulevaisuuden suunnitelmista.

Maatilaselvityksessä asiantuntija haastattelee kaavoitettavalla alueella olevia viljelijöitä. Näin he voivat välittää viestiä suunnitelmistaan ja toiveistaan. Tiedot ovat luottamuksellisia ja tulevat vain kaavoittajan tietoon. Aluetta koskevat yhteenvedot ovat yleistä tietoa.

Maatilaselvityksessä

 • järjestetään asukasiltoja
 • haastatellaan tilakohtaisesti kaavoitettavalla alueella olevia viljelijöitä
 • annetaan luottamukselliset tiedot vain kaavoittajalle
 • tehdään yhteenvetoraportti ja tiedot kartalle.

Maatilaselvitys kannattaa tehdä heti kaavatyön alussa, jotta mielipiteet ja suunnitelmat saadaan kaavoituksen tietoon ajoissa. Tällöin vuorovaikutus maanomistajien ja kaavoittajien välillä helpottuu ja ristiriidat vähenevät.

 

Maisema- ja luontoselvityksistä, -kartoituksista ja -inventoinneista tietoa päätöksenteon pohjaksi sekä kaavoitustyöhön

Maisemaselvitys on kattava kuvaus suunnittelualueen maisemarakenteesta, maankäytön historiasta ja nykytilasta. Vahvuutemme on erinomainen paikallistuntemus. Saat käyttöösi kaavoitustyötä hyvin palvelevat selvitykset.

Maisemaselvityksessä

 • kuvaamme alueen maisemarakenteen sekä keskeiset luonnon- ja kulttuuripiirteet
 • selvitämme maiseman muutokset sekä arvot ja vauriot
 • laadimme suositukset siitä, miten arvokohteet tulisi huomioida
 • selkeä raportointi ja havainnolliset karttaesitykset.

Luontoselvitykset
Luonto- ja maisemaselvityksiä tarvitaan monien hankkeiden suunnittelussa. Esimerkiksi maa-aineslupahakemuksiin, vesi- ja viemärilinjasuunnitelmiin ja muihin vastaviin edellytetään lupa- ja rahoitusvaiheessa ajantasaiset selvitykset alueen luonto- ja/tai maisema-arvoista

Luontoselvityksessä

 • kuvaamme alueen keskeiset luonnon- ja kulttuuripiirteet
 • selvitämme lajiston ja luontotyypit
 • laadimme suositukset siitä, miten kohteet tulisi huomioida
 • selkeä raportointi ja havainnolliset karttaesitykset.

Perinnebiotooppi-inventoinnit
Lisäksi tunnemme eri rahoitusmahdollisuudet, joilla maiseman- ja luonnonhoitotöitä voidaan rahoittaa.
 

Jaa

Ota yhteyttä

Palvelut