Maisemat Ruotuun

Kuva: Marjut Kokko

Kylämaisemille ominainen avoimuus ja monimuotoisuus on häviämässä viljelyalueiden, jokivarsien ja kyläteiden näkymien pensoittuessa. Maiseman umpeutumisen myötä menetetään maaseutukylien paikallista kulttuurihistoriaa ja identiteettiä sekä maisemaan ja luonnon monimuotoisuuteen liittyviä arvoja.

Maisemat ruotuun -hankkeen tavoitteena on järjestää hoitoa arvokkaille maisema- ja kulttuuriympäristökohteille. Lisäksi hankkeessa hyödynnetään Natura 2000 -alueita maaseutu- ja matkailuelinkeinojen toimintaympäristöinä. Maisemat ruotuun toteutetaan Etelä- ja Keski-Lapin kunnissa sekä Kainuussa.

Hankkeessa kartoitetaan arvokkaita maisema-alueita, joiden arvo perustuu sekä hoidettuun viljelymaisemaan että kulttuurivaikutteiseen maaseudun luontoon perinteisine rakennuksineen. Yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa valitaan tärkeimpiä kohteita hoidon piiriin. Kullekin hoitokohteelle haetaan sopivat yhteistyökumppanit ja laaditaan toimiva rahoitusmalli. Hoitosuunnitelmat ja alkukunnostus toteutetaan yhteistyössä yhdistysten, viljelijöiden ja maisemapalveluja tarjoavien yrittäjien kanssa. Jatkohoito tapahtuu laiduntamalla tai niittämällä.

Hankkeessa neuvotaan maanomistajia, viljelijöitä, matkailuyrittäjiä, kyläyhdistyksiä ja muita paikallisia toimijoita perinnemaisemien hoidossa. Kohteiden hoito rahoitetaan pääasiassa maatalouden erityistukimuodoilla. Keskeisiä rahoitusmuotoja ovat lisäksi rakennusperinnön hoitoavustukset ja EU-hankerahoitus. Monessa kohteessa maisemaa voidaan hoitaa laiduntamalla osapuolten välisellä sopimuksella ilman ulkopuolista rahoitustakin.

Hankkeesta hyötyvät aktiiviset kyläyhteisöt ja yhdistykset sekä matkailuyrittäjät ja maisemapalveluja tuottavat yrittäjät. Kylämaiseman avartaminen laiduntamalla lisää koko kylän viihtyisyyttä ja tuo vetovoimaa matkailuympäristöihin. Maakuntien välisellä yhteistyöllä levitetään parhaita käytäntöjä matkailun, maisemanhoidon ja luonnonsuojelun yhdistämisestä.

Hankkeen toiminta-aika on 1.1.2011 – 31.12.2013. Toteuttajina ovat Lapin ja Kainuun ELY-keskukset ja yhteistyökumppaneina Lapin ja Kainuun Maa- ja kotitalousnaiset. Hanketta rahoittaa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto.

Hankkeen toimintaa voit seurata nettisivuilta www.ymparisto.fi/lap/maisemanhoito sekä Facebookista.

Ota yhteyttä: Marjut Kokko, projektipäällikkö, Lapin ELY-keskus, p. 0400 304 745, marjut.kokko@ely-keskus.fi


Jaa